സ്നേഹം പിടിച്ചുപറ്റാന്‍ മന്ത്രം

28.3K

Comments

xbnxa

ഗുരുവായൂരിലെ കൊടിമരം

ഗുരുവായൂരിലെ ആദ്യത്തെ കൊടിമരം മലകുറുന്തോട്ടി കൊണ്ടുള്ളത് ആയിരുന്നു.

തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജ്യം ശ്രീപദ്മനാഭന് തൃപ്പടിദാനം ചെയ്തതാര്?

കൊല്ലവർഷം 925 മകരം അഞ്ച്‌ പൂർവപക്ഷ സപ്തമിയിൽ ബുധനാഴ്ച രേവതി നക്ഷത്രത്തില്‍ അനിഴം തിരുനാൾ വീരമാർത്താണ്ഡവർമ മഹാരാജാവാണ് തൃപ്പടിദാനം ചെയ്തത്.

Quiz

ഏഴരപ്പൊന്നാനകളിലെ വലിയ ആനകളുടെ ഉയരമെത്ര ?

വാസുദേവായ വിദ്മഹേ രാധാപ്രിയായ ധീമഹി തന്നഃ കൃഷ്ണഃ പ്രചോദയാത്....

വാസുദേവായ വിദ്മഹേ രാധാപ്രിയായ ധീമഹി തന്നഃ കൃഷ്ണഃ പ്രചോദയാത്

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |