സന്തോഷത്തിനും സുഖത്തിനുമായി അഥർവ്വവേദ മന്ത്രം

യാനി നക്ഷത്രാണി ദിവ്യന്തരിക്ഷേ അപ്സു ഭൂമൗ യാനി നഗേഷു ദിക്ഷു . പ്രകല്പയംശ്ചന്ദ്രമാ യാന്യേതി സർവാണി മമൈതാനി ശിവാനി സന്തു ..1.. അഷ്ടാവിംശാനി ശിവാനി ശഗ്മാനി സഹ യോഗം ഭജന്തു മേ . യോഗം പ്ര പദ്യേ ക്ഷേമം ച ക്ഷേമം പ്ര പദ്യേ യോഗം ....

യാനി നക്ഷത്രാണി ദിവ്യന്തരിക്ഷേ അപ്സു ഭൂമൗ യാനി നഗേഷു ദിക്ഷു .
പ്രകല്പയംശ്ചന്ദ്രമാ യാന്യേതി സർവാണി മമൈതാനി ശിവാനി സന്തു ..1..
അഷ്ടാവിംശാനി ശിവാനി ശഗ്മാനി സഹ യോഗം ഭജന്തു മേ .
യോഗം പ്ര പദ്യേ ക്ഷേമം ച ക്ഷേമം പ്ര പദ്യേ യോഗം ച നമോഽഹോരാത്രാഭ്യാമസ്തു ..2..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |