സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനുമുള്ള മന്ത്രം

ഓം ക്ലീം ദേഹി സൗഭാഗ്യമാരോഗ്യം ദേഹി മേ പരമം സുഖം . രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി ക്ലീം നമഃ ......

ഓം ക്ലീം ദേഹി സൗഭാഗ്യമാരോഗ്യം ദേഹി മേ പരമം സുഖം .
രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ദ്വിഷോ ജഹി ക്ലീം നമഃ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |