സാമ വേദ രുദ്രം

97.0K

Comments

qwuhf
ഒരു ധൈര്യം തോന്നുന്നു -ശ്രീകുമാർ കൊണ്ടോട്ടി

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിൽ ധൈര്യം പകരുന്നു. 🌺 -മുരളി നായർ

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നു. -ശിവദാസ്

പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമായ വേദധാര , എന്നെയും പരി.പാവനമാക്കട്ടെ. (അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തരട്ടെ) -

മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകുന്ന മന്ത്രം. 🙏🙏🙏 -ജാനകി അമ്മ

Read more comments

പിതാവിന് ദോഷകരമായ യോഗം

ജനനം പകല്‍സമയത്തും, സൂര്യന്‍ ചൊവ്വ, ശനി എന്നിവരോട് ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുകയും ചെയ്താല്‍ പിതാവിന്‍റെ ആയുസ്സിന് ദോഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അക്ളിയത്ത് ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ കൂടല്‍

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്തിലാണ് അക്ളിയത്ത് ശിവക്ഷേത്രം. കിരാതമൂര്‍ത്തിയാണ് ഇവിടത്തെ പ്രതിഷ്ഠ. ഇവിടെ കൂടല്‍ എന്നൊരു ചടങ്ങ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടില്‍ എന്തെങ്കിലും പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ വന്നാല്‍ ഇവിടത്തെ ക്ഷേത്രക്കൊടിമരക്കീഴില്‍ കോമരം സഭ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കും. സമീപത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കോമരങ്ങളും വന്നു ചേരും. കോമരം തുള്ളിയിട്ട് ചോദിക്കും - ആരാണ് എന്‍റെ നാട്ടില്‍ മാരി വിതച്ചത്? കള്ളന്മാരെ ഇറക്കിയത്? കാലികളെ അഴിച്ചുവിട്ടത്? കോമരങ്ങള്‍ സത്യം ചെയ്ത് പറയും - ഇന്നേക്ക് പതിനെട്ടാം ദിവസം ഓലാനടയില്‍ കള്ളനേയും കാലിയേയും അറാത്തുകൊള്ളാം എന്ന്.

Quiz

ദുഷ്യന്തന്‍റേയും ശകുന്തളയുടേയും പുത്രനാര് ?

ഓം ആവോരാജാ. നമധ്വ. രസ്യരുദ്രാം. ഹോ. താ. രാം. സ. ത്യയജാഽ3മ്. രോദസീയോഃ. അഗ്നിമ്പു. രാ. തനയി. ത്നോരചിത്താത്. ഹിരണ്യ. രൂ. പാഽ3മവ. സാഽ343ഇ. കാഽ3ര്ണൂഽ5ധ്വാഽ656മ്. തദ്വൗഹോവാ. ഗായാഽ2. സുതാഇസാഽ234ചാ. പുരുഹൂതാ. യസത്വാ1ഽനാഽ2ഇ. ശംയത്. ഹാ. ഔഽ3ഹോഇ. ഗാഽ234വാഇ. ന....

ഓം ആവോരാജാ. നമധ്വ. രസ്യരുദ്രാം. ഹോ. താ. രാം. സ. ത്യയജാഽ3മ്. രോദസീയോഃ. അഗ്നിമ്പു. രാ. തനയി. ത്നോരചിത്താത്. ഹിരണ്യ. രൂ. പാഽ3മവ. സാഽ343ഇ. കാഽ3ര്ണൂഽ5ധ്വാഽ656മ്.
തദ്വൗഹോവാ. ഗായാഽ2. സുതാഇസാഽ234ചാ. പുരുഹൂതാ. യസത്വാ1ഽനാഽ2ഇ. ശംയത്. ഹാ. ഔഽ3ഹോഇ. ഗാഽ234വാഇ. നാഽ2ശാഽ234 ഔഹോവാ. ഏഽ3. കിനേഽ2345.
തദ്വോഗായാ. സുതാഇസചാഽ3. പൂരൂഽ23ഹൂതാഽ34. ഹാഹോഽ3. യാസത്വാഽ234നാഇ. ശംയത്. ഗൗവാഓഽ234വാ. നാഽ23ശാഽ3. കാഽ345ഇ. നോഽ6 ഹാഇ.
തദ്വോഗായസുതേസചാഽ6ഏ. പുരുഹൂതായസത്വനേ. പുരുഹൂതാ. യാസത്വാഽ23നാഽ34ഇ. ശംയത്. ഗൗവാഓഽ234വാ. നാഽ23ശാഽ3. കാഽ345ഇനോഽ6 ഹാഇ.
തദ്വോഗായസുതേസചാഽ6ഏ. പുരുഹൂതായസത്വനാഇ. ശംയദ്ഗാഽ23വേ. ഐഽ2ഹോഽ1ആഽ23ഇഹീ. നശാഽ23. കാഽ2ഇനാഽ234ഽഔഹോവാ. ഈഽ2345.
ഹാഉഹാഉഹാഉ. ആജ്യദോഹം. ആജ്യദോഹം. ആജ്യദോഹം. മൂർധാനന്ദാഇ. വാഽ3 അര. തിമ്പൃഥിവ്യാഃ. വൈശ്വാനരാം. ഋതആ. ജാതമഗ്നീം. കവിംസമ്രാ. ജാഽ3മതി. ഥിഞ്ജനാനാം. ആസന്നഃപാ. ത്രാഽ3ഞ്ജന. യന്തദേവാഃ. ഹാഉഹാഉഹാഉ. ആജ്യദോഹം. ആജ്യദോഹം. ആജ്യദോഽ5ഹാഉ. വാ. ഏ. ആജ്യദോഹം. ആജ്യദോഹം. ഏ. ആജ്യദോ ഹാഽ2345മ്.
ഹാഉഹാഉഹാഉ. ഹിഞ്ചിദോഹം. ചിദോഹം. ചിദോഹം. മൂർധാനന്ദാഇ. വാഽ3 അര. തിമ്പൃഥിവ്യാഃ. വൈശ്വാനരാം. ഋതആ. ജാതമഗ്നീം. കവിംസമ്രാ. ജാഽ3മതി. ഥിഞ്ജനാനാം. ആസന്നഃപാ. ത്രാഽ3ഞ്ജന. യന്തദേവാഃ. ഹാഉഹാഉഹാഉ. ഹിഞ്ചിദോഹം. ചിദോഹം. ചിദോഽ3ഹാഉ. വാഽ3. ഈഽ2345.
ഹാഉഹാഉഹാഉ. ച്യോഹം. ച്യോഹം. ച്യോഹം. മൂർധാനന്ദാഇ. വാഽ3 അര. തിമ്പൃഥിവ്യാഃ. വൈശ്വാനരാം. ഋതആ. ജാതമഗ്നീം. കവിംസമ്രാ. ജാഽ3മതി. ഥിഞ്ജനാനാം. ആസന്നഃപാ. ത്രാഽ3ഞ്ജന. യന്തദേവാഃ. ഹാഉഹാഉഹാഉ. ച്യോഹം. ച്യോഹം. ച്യോഽ3ഹാഉ. വാഽ3. ഏഽ3. ഋതം.
മന്യുനാവൃത്രഹാസൂര്യേണസ്വരാഡ്യജ്ഞേനമഘവാദക്ഷിണാസ്യപ്രിയാതനൂരാജ്ഞാവിശന്ദാധാര. വൃഷഭസ്ത്വഷ്ടാവൃത്രേണശചീപതിരന്നേനഗയഃപൃഥിവ്യാസൃണികോഽഗ്നിനാ വിശ്വംഭൂതമ. ഭ്യഭവോവായുനാവിശ്വാഃപ്രജാഃ അഭ്യപവഥാവഷട്കാരേണാർദ്ധഭാക്സോമേന സോമപാസ്സമിത്യാപരമേഷ്ഠീ. യേദേവാദേവാഃ. ദിവിഷദഃ. സ്ഥതേഭ്യോവോദേവാദേവേഭ്യോനമഃ. യേദേവാദേവാഃ. അന്തരിക്ഷസദഃ. സ്ഥതേഭ്യോവോദേവാദേവേഭ്യോനമഃ. യേദേവാദേവാഃ. പൃഥിവീഷദഃ. സ്ഥതേഭ്യോവോദേവാദേവേഭ്യോനമഃ. യേദേവാദേവാഃ. അപ്സുഷദഃ. സ്ഥതേഭ്യോവോദേവാദേവേഭ്യോനമഃ. യേദേവാദേവാഃ. ദിക്ഷുസദഃ. സ്ഥതേഭ്യോവോദേവാദേവേഭ്യോനമഃ. യേദേവാദേവാഃ. ആശാസദഃ. സ്ഥതേഭ്യോവോദേവാദേവേഭ്യോനമഃ. അവജ്യാമിവധന്വനോവിതേമന്യുന്നയാമസിമൃഡതാന്നഇഹ.. അസ്മഭ്യം. ഇഡാഽ23ഭാ. യഇദംവിശ്വംഭൂതം. യുയോഽ3ആഉ. വാഽ23. നാഽ234മാഃ..
അധിപ. താഇ. മിത്രപ. താഇ. ക്ഷത്രപ. താഇ. സ്വഃപതാഇ. ധനപതാഽ2ഇ. നാഽ2മാഃ. നമഉത്തതിഭ്യശ്ചോത്തന്വാനേഭ്യശ്ച നമോനീഷംഗിഭ്യശ്ചോപവീതിഭ്യശ്ച നമോസ്യദ്ഭ്യശ്ചപ്ര . തിദധാനേഭ്യശ്ചനമഃ പ്രവിധ്യദ്ഭ്യശ്ചപ്രവ്യാധിഭ്യശ്ചനമഃത്സരദ്ഭ്യശ്ചത്സാരിഭ്യശ്ചനമശ്ശ്രി. തേഭ്യശ്ചശ്രായിഭ്യശ്ചനമസ്തിഷ്ഠദ്ഭ്യശ്ചന്യനമോയതേചവിയതേചനമഃപഥേചവിപഥായച . അവജ്യാമിവധന്വനോവിതേമന്യുന്നയാമസിമൃഡതാന്നഇഹ.. അസ്മഭ്യം. ഇഡാഽ23ഭാ. യഇദംവിശ്വംഭൂതം. യുയോഽ3ആഉ. വാഽ23. നാഽ234മാഃ..
അധിപ. താഇ. മിത്രപ. താഇ. ക്ഷത്രപ. താഇ. സ്വഃപതാഇ. ധനപതാഽ2ഇ. നാഽ2മാഃ. നമോന്നായ നമോന്നപതയ ഏകാക്ഷായ ചാവപന്നദായചനമോനമഃ. രുദ്രായതീരസദേനമഃസ്ഥിരായസ്ഥിരധന്വനേനമഃപ്രതിപദായചപടരിണേചനമസ്ത്രിയംബകായചക. പർദിനേചനമആശ്രായേഭ്യശ്ചപ്രത്യാശ്രായേഭ്യശ്ചനമഃ ക്രവ്യേഭ്യശ്ചവിരിമ്പേഭ്യശ്ച നമസ്സംവൃതേചവിവൃതേച. അവജ്യാമിവധന്വനോവിതേമന്യുന്നയാമസിമൃഡതാന്നഇഹ.. അസ്മഭ്യം. ഇഡാഽ23ഭാ. യഇദംവിശ്വംഭൂതം. യുയോഽ3ആഉ. വാഽ23. നാഽ234മാഃ.. ഓം.

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |