നാഗ ദേവതകളുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനുള്ള മന്ത്രം

Only audio above. Video below.

 

nagadevata mantra

 

സർവേ നാഗാഃ പ്രീയന്താം മേ യേ കേചിത് പൃഥിവീതലേ. യേ ച ഹേലിമരീചിസ്ഥാ യേഽന്തരേ ദിവിസംസ്ഥിതാഃ.. യേ നദീഷു മഹാനാഗാഃ യേ സരസ്വതിഗാമിനഃ. യേ ച വാപീതഡാഗേഷു തേഷു സർവേഷു വൈ നമഃ......

സർവേ നാഗാഃ പ്രീയന്താം മേ യേ കേചിത് പൃഥിവീതലേ.
യേ ച ഹേലിമരീചിസ്ഥാ യേഽന്തരേ ദിവിസംസ്ഥിതാഃ..
യേ നദീഷു മഹാനാഗാഃ യേ സരസ്വതിഗാമിനഃ.
യേ ച വാപീതഡാഗേഷു തേഷു സർവേഷു വൈ നമഃ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |