നാഗ ദേവതകളുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനുള്ള മന്ത്രം

സർവേ നാഗാഃ പ്രീയന്താം മേ യേ കേചിത് പൃഥിവീതലേ. യേ ച ഹേലിമരീചിസ്ഥാ യേഽന്തരേ ദിവിസംസ്ഥിതാഃ.. യേ നദീഷു മഹാനാഗാഃ യേ സരസ്വതിഗാമിനഃ. യേ ച വാപീതഡാഗേഷു തേഷു സർവേഷു വൈ നമഃ......

സർവേ നാഗാഃ പ്രീയന്താം മേ യേ കേചിത് പൃഥിവീതലേ.
യേ ച ഹേലിമരീചിസ്ഥാ യേഽന്തരേ ദിവിസംസ്ഥിതാഃ..
യേ നദീഷു മഹാനാഗാഃ യേ സരസ്വതിഗാമിനഃ.
യേ ച വാപീതഡാഗേഷു തേഷു സർവേഷു വൈ നമഃ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |