ഓഹരി വിപണിയിലെ വിജയത്തിന് മഹാലക്ഷ്മി മന്ത്രം

Quiz

അഗസ്ത്യന്‍റെ ശാപം മൂലം മലമ്പാമ്പായ നഹുഷന് ശാപമോചനം കൊടുത്തതാര് ?

ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ശ്രീം കമലേ കമലാലയേ പ്രസീദ പ്രസീദ . ശ്രീം ഹ്രീം ശ്രീം മഹാലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ .....

ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ശ്രീം കമലേ കമലാലയേ പ്രസീദ പ്രസീദ . ശ്രീം ഹ്രീം ശ്രീം മഹാലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |