സമ്പത്തിന് ലക്ഷ്മി മന്ത്രം

58.6K

Comments

Gjb3p

സത്യം പരം ധീമഹി എന്നതിലെ സത്യം എന്താണ്?

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ആ പരമമായ സത്യം.

ആറ്റുകാല്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ ഏത് ദേവിയുടേതാണ്?

ഭദ്രകാളി.

Quiz

തലയോലപ്പറമ്പ് പുണ്ഡരീകപുരം ക്ഷേത്രം എന്തിനാണ് പ്രസിദ്ധിയാര്‍ജ്ജിച്ചിട്ടുള്ളത് ?

ശ്രീസാമായായാമാസാശ്രീ സാനോയാജ്ഞേജ്ഞേയാനോസാ . മായാളീളാളാളീയാമാ യാജ്ഞേളാളീളീളാജ്ഞേയാ ......

ശ്രീസാമായായാമാസാശ്രീ സാനോയാജ്ഞേജ്ഞേയാനോസാ .
മായാളീളാളാളീയാമാ യാജ്ഞേളാളീളീളാജ്ഞേയാ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |