സമ്പത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും സീതാരാമ മന്ത്രം

ഓം ക്ലീം ശ്രീം ശ്രീം രാം രാമായ നമഃ ശ്രീം സീതായൈ സ്വാഹാ രാം ശ്രീം ശ്രീം ക്ലീം ഓം....

ഓം ക്ലീം ശ്രീം ശ്രീം രാം രാമായ നമഃ ശ്രീം സീതായൈ സ്വാഹാ രാം ശ്രീം ശ്രീം ക്ലീം ഓം

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |