ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മന്ത്രം

സ്വസ്തിതം മേ സുപ്രാതഃ സുസായം സുദിവം സുമൃഗം സുശകുനം മേ അസ്തു . സുഹവമഗ്നേ സ്വസ്ത്യഽമർത്യം ഗത്വാ പുനരായാഭിനന്ദൻ ......

സ്വസ്തിതം മേ സുപ്രാതഃ സുസായം സുദിവം സുമൃഗം സുശകുനം മേ അസ്തു .
സുഹവമഗ്നേ സ്വസ്ത്യഽമർത്യം ഗത്വാ പുനരായാഭിനന്ദൻ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |