സദ്ഗുണങ്ങളുടെ വികാസത്തിനുള്ള രാമ മന്ത്രം

rama mantra

ധർമരൂപായ വിദ്മഹേ സത്യവ്രതായ ധീമഹി തന്നോ രാമഃ പ്രചോദയാത്....

ധർമരൂപായ വിദ്മഹേ സത്യവ്രതായ ധീമഹി തന്നോ രാമഃ പ്രചോദയാത്

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |