ശുക്ല യജുവേദത്തിൽ നിന്നുള്ള രുദ്രപാഠം

ഓം നമസ്തേ രുദ്ര മന്യവ ഉതോ ത ഇഷവേ നമഃ . ബാഹുഭ്യാമുത തേ നമഃ .. യാ തേ രുദ്ര ശിവാ തനൂരഘോരാഽപാപകാശിനീ . തയാ നസ്തന്വാ ശന്തമയാ ഗിരിശന്താഭിചാകശീഹി .. യാമിഷും ഗിരിശന്ത ഹസ്തേ ബിഭർഷ്യസ്തവേ . ശിവാം ഗിരിത്രതാം കുരു മാ ഹിംസീഃ പുരുഷം....

ഓം നമസ്തേ രുദ്ര മന്യവ ഉതോ ത ഇഷവേ നമഃ . ബാഹുഭ്യാമുത തേ നമഃ ..
യാ തേ രുദ്ര ശിവാ തനൂരഘോരാഽപാപകാശിനീ .
തയാ നസ്തന്വാ ശന്തമയാ ഗിരിശന്താഭിചാകശീഹി ..
യാമിഷും ഗിരിശന്ത ഹസ്തേ ബിഭർഷ്യസ്തവേ .
ശിവാം ഗിരിത്രതാം കുരു മാ ഹിംസീഃ പുരുഷം ജഗത് ..
ശിവേന വചസാ ത്വാ ഗിരിശാച്ഛാ വദാമസി .
യഥാ നഃ സർവമിജ്ജഗദയക്ഷ്മം സുമനാ അസത് ..
അധ്യവോചദധിവക്താ പ്രഥമോ ദൈവ്യോ ഭിഷക് .
അഹീംശ്ച സർവാഞ്ജംഭയന്ത്സർവാശ്ച യാതുധാന്യോഃ ധരാചീഃ പരാസുവ ..
അസൗ യസ്താമ്രോഽരുണ ഉത ബഭ്രുഃ സുമംഗലഃ .
യേ ചൈനം രുദ്രാ അഭിതോ ദിക്ഷു ശ്രിതാഃ സഹസ്രശോവൈഷാം ഹേഡ അവേമഹേ ..
അസൗ യോഽവസർപതി നീലഗ്രീവോ വിലോഹിതഃ .
ഉതൈനം ഗോപാ അദൃശ്രന്നദൃശ്രന്നുദഹാര്യഃ സ ദൃഷ്ടോ മൃഡയാതി നഃ ..
നമോഽസ്തു നീലഗ്രീവായ സഹസ്രാക്ഷായ മീഢുഷേ .
അഥോ യേ അസ്യ സത്ത്വാനോഽഹം തേഭ്യോഽകരം നമഃ ..
പ്രമുഞ്ച ധന്വനസ്ത്വമുഭയോരാർത്ന്യോർജ്യാം .
യാശ്ച തേ ഹസ്തേ ഇഷവഃ പരാ താ ഭഗവോ വപ ..
വിജ്യം ധനുഃ കപർദിനോ വിശല്യോ ബാണവാനുത .
അനേശന്നസ്യ യാ ഇഷവ ആഭുരസ്യ നിഷംഗധിഃ ..
യാ തേ ഹേതിർമീഢുഷ്ടമ ഹസ്തേ ബഭൂവ തേ ധനുഃ .
തയാഽസ്മാന്വിശ്വതസ്ത്വമയക്ഷ്മയാ പരിഭുജ ..
പരി തേ ധന്വനോ ഹേതിരസ്മാന്വൃണക്തു വിശ്വതഃ .
അഥോ യ ഈഷുധിസ്തവാരേ അസ്മന്നിധേഹി തം ..
അവതത്ത്യ ധനുഷ്ട്വം സഹസ്രാക്ഷ ശതേഷുധേ .
നിശീര്യ ശല്യാനാം മുഖാഃ ശിവോ നഃ സുമനാ ഭവ ..
നമസ്തേ ആയുധായാനാതതായ ധൃഷ്ണവേ .
ഉഭാഭ്യാമുത തേ നമോ ബാഹുഭ്യാം തവ ധന്വനേ ..
മാ നോ മഹാന്തമുത മാ നോ അർഭകം മാ ന ഉക്ഷമുത മാ ന ഉക്ഷിതം .
മാ നോ വധീഃ പിതരം മോത മാതരം മാ നഃ പ്രിയാസ്തന്വോ രുദ്ര രീരിഷഃ ..
മാ നസ്തോകേ തനയേ മാ ന ആയുഷി മാ നോ ഗോഷു മാ നോ അശ്വേഷു രീരിഷഃ .
മാ നോ വീരാൻ രുദ്ര ഭാമിനോ വധീർഹവിഷ്മന്തഃ സദമിത്ത്വാ ഹവാമഹേ ..
നമോ ഹിരണ്യബാഹവേ സേനാന്യേ ദിശാം ച പതയേ നമോ നമോ വൃക്ഷേഭ്യോ
ഹരികേശേഭ്യഃ പശൂനാം പതയേ നമോ നമഃ ശഷ്പിഞ്ജരായ ത്വിഷീമതേ
പഥീനാം പതയേ നമോ നമോ ഹരികേശായോപവീതിനേ പുഷ്ടാനാം പതയേ നമഃ ..
നമോ ബഭ്ലുശായ വ്യാധിനേഽന്നാനാം പതയേ നമോ നമോ ഭവസ്യ ഹേത്യൈ ജഗതാം പതയേ നമോ
നമോ രുദ്രായാതതായിനേ ക്ഷേത്രാണാം പതയേ നമോ നമഃ സൂതായാഹന്ത്യൈ വനാനാം പതയേ നമഃ ..
നമോ രോഹിതായ സ്ഥപതയേ വൃക്ഷാണാം പതയേ നമോ നമോ ഭുവന്തയേ വാരിവസ്കൃതായൗഷധീനാം
പതയേ നമോ നമോ മന്ത്രിണേ വാണിജായ കക്ഷാണാം പതയേ നമോ നമ ഉച്ചൈർഘോഷായാക്രന്ദയതേ
പത്തീനാം പതയേ നമഃ ..
നമഃ കൃത്സ്നായതയാ ധാവതേ സത്ത്വനാം പതയേ നമോ നമഃ സഹമാനായ നിവ്യാധിനേ
ആവ്യാധിനീനാം പതയേ നമോ നമോ നിഷംഗിണേ കകുഭായ സ്തേനാനാം പതയേ നമോ നമോ നിചേരവേ പരിചരായാരണ്യാനാം പതയേ നമഃ ..
നമോ വഞ്ചതേ പരിവഞ്ചതേ സ്തായൂനാം പതയേ നമോ നമോ നിഷംഗിണ ഇഷുധിമതേ തസ്കരാണാം
പതയേ നമോ നമഃ സൃകായിഭ്യോ ജിഘാംസദ്ഭ്യോ മുഷ്ണതാം പതയേ നമോ നമോഽസിമദ്ഭ്യോ
നക്തഞ്ചരദ്ഭ്യോ വികൃന്താനാം പതയേ നമഃ ..
നമ ഉഷ്ണീഷിണേ ഗിരിചരായ കുലുഞ്ചാനാം പതയേ നമോ നമ ഇഷുമദ്ഭ്യോ
ധന്വായിഭ്യശ്ച വോ നമോ നമ ആതന്വാനേഭ്യഃ പ്രതിദധാനേഭ്യശ്ച
വോ നമോ നമ ആയച്ഛദ്ഭ്യോഽസ്യദ്ഭ്യശ്ച വോ നമഃ ..
നമോ വിസൃജദ്ഭ്യോ വിധ്യദ്ഭ്യശ്ച വോ നമോ നമഃ സ്വപദ്ഭ്യോ ജാഗ്രദ്ഭ്യശ്ച വോ നമോ നമഃ ശയാനേഭ്യ ആസീനേഭ്യശ്ച വോ നമോ നമസ്തിഷ്ഠദ്ഭ്യോ ധാവദ്ഭ്യശ്ച വോ നമഃ ..
നമഃ സഭാഭ്യഃ സഭാപതിഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോഽശ്വേഭ്യോഽശ്വപതിഭ്യശ്ച വോ നമോ നമ
ആവ്യാധിനീഭ്യോ വിവിധ്യന്തീഭ്യശ്ച വോ നമോ നമ ഉഗണാഭ്യസ്തൃംഹതീഭ്യശ്ച വോ നമഃ ..
നമോ ഗണേഭ്യോ ഗണപതിഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ വ്രാതേഭ്യോ വ്രാതപതിഭ്യശ്ച വോ നമോ
നമോ ഗൃത്സേഭ്യോ ഗൃത്സപതിഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ വിരൂപേഭ്യോ വിശ്വരൂപേഭ്യശ്ച വോ നമഃ ..
നമഃ സേനാഭ്യഃ സേനാനിഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ രഥിഭ്യോ അരഥേഭ്യശ്ച വോ നമോ നമഃ ക്ഷത്തൃഭ്യഃ സംഗ്രഹീതൃഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ മഹദ്ഭ്യോ അർഭകേഭ്യശ്ച വോ നമഃ ..
നമസ്തക്ഷഭ്യോ രഥകാരേഭ്യശ്ച വോ നമോ നമഃ കുലാലേഭ്യഃ കർമാരേഭ്യശ്ച വോ നമോ
നമോ നിഷാദേഭ്യഃ പുഞ്ജിഷ്ടേഭ്യശ്ച വോ നമോ നമഃ ശ്വനിഭ്യോ മൃഗയുഭ്യശ്ച വോ നമഃ ..
നമഃ ശ്വഭ്യഃ ശ്വപതിഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ ഭവായ ച രുദ്രായ ച നമഃ ശർവായ ച
പശുപതയേ ച നമോ നീലഗ്രീവായ ച ശിതികണ്ഠായ ച ..
നമഃ കപർദിനേ ച വ്യുപ്തകേശായ ച നമഃ സഹസ്രാക്ഷായ ച ശതധന്വനേ ച നമോ
ഗിരിശയായ ച ശിപിവിഷ്ടായ ച നമോ മീഢുഷ്ടമായ ചേഷുമതേ ച നമോ ഹ്രസ്വായ ..
നമോ ഹ്രസ്വായ ച വാമനായ ച നമോ ബൃഹതേ ച വർഷീയസേ ച നമോ വൃദ്ധായ ച
സവൃദ്ധേ ച നമോഽഗ്ര്യായ ച പ്രഥമായ ച ..
നമ ആശവേ ചാജിരായ ച നമഃ ശീഘ്ര്യായ ച ശീഭ്യായ ച നമ
ഊർമ്യായ ചാവസ്വന്യായ ച നമോ നാദേയായ ച ദ്വീപ്യായ ച ..
നമോ ജ്യേഷ്ഠായ ച കനിഷ്ഠായ ച നമഃ പൂർവജായ ചാപരജായ ച നമോ മധ്യമായ ചാപഗൽഭായ ച നമോ ജഘന്യായ ച ബുധ്ന്യായ ച ..
നമഃ സോഭ്യായ ച പ്രതിസര്യായ ച നമോ യാമ്യായ ച ക്ഷേമ്യായ ച നമഃ ശ്ലോക്യായ
ചാവസാന്യായ ച നമ ഉർവര്യായ ച ഖല്യായ ച നമോ വന്യായ ..
നമോ വന്യായ ച കക്ഷ്യായ ച നമഃ ശ്രവായ ച പ്രതിശ്രവായ ച നമ
ആശുഷേണായ ചാശുരഥായ ച നമഃ ശൂരായ ചാവഭേദിനേ ച ..
നമോ ബില്മിനേ ച കവചിനേ ച നമോ വർമിണേ ച വരൂഥിനേ ച നമഃ ശ്രുതായ ച
ശ്രുതസേനായ ച നമോ ദുന്ദുഭ്യായ ചാഹനന്യായ ച ..
നമോ ധൃഷ്ണവേ ച പ്രമൃശായ ച നമോ നിഷംഗിണേ ചേഷുധിമതേ ച നമസ്തീക്ഷ്ണേഷവേ
ചായുധിനേ ച നമഃ സ്വായുധായ ച സുധന്വനേ ച ..
നമഃ സ്രുത്യായ ച പഥ്യായ ച നമഃ കാട്യായ ച നീപ്യായ ച നമഃ കുല്യായ ച
സരസ്യായ ച നമോ നാദേയായ ച വൈശന്തായ ച ..
നമോ കൂപ്യായ ചാവട്യായ ച നമോ വീധ്രായ ചാതപ്യായ ച നമോ മേധ്യായ ച
വിദ്യുത്യായ ച നമോ വാര്യായ ചാവർഷായ ച ..
നമോ വാത്യായ ച രേഷ്മ്യായ ച നമോ വാസ്തവ്യായ ച വാസ്തുപായ ച നമഃ സോമായ ച
രുദ്രായ ച നമസ്താമ്രായ ചാരുണായ ച ..
നമഃ ശംഗവേ ച പശുപതയേ ച നമ ഉഗ്രായ ച ഭീമായ ച നമോഽഗ്രേവധായ ച ദൂരേവുധായ ച
നമോ ഹന്ത്രേ ച ഹനീയസേ ച നമോ വൃക്ഷേഭ്യോ ഹരികേശേഭ്യോ നമസ്താരായ ..
നമഃ ശംഭവായ ച മയോഭവായ ച നമഃ ശങ്കരായ ച മയസ്കരായ ച
നമഃ ശിവായ ച ശിവതരായ ച ..
നമഃ പാര്യായ ചാവാര്യായ ച നമഃ പ്രതരണായ ചോത്തരണായ ച നമസ്തീർഥ്യായ ച കൂല്യായ ച
നമഃ ശവ്യായ ച ഫേന്യായ ച ..
നമഃ സികത്യായ ച പ്രവാഹ്യായ ച നമഃ കിംശിലായ ച ക്ഷയണായ ച
നമഃ കപർദിനേ ച പുലസ്തയേ ച നമ ഇരിണ്യായ ച പ്രപഥ്യായ ച ..
നമോ വ്രജ്യായ ച ഗോഷ്ഠ്യായ ച നമസ്തല്പ്യായ ച ഗേഹ്യായ ച നമോ ഹൃദയായ ച
നിവേഷ്പ്യായ ച നമഃ കാട്യായ ച ഗഹ്വരേഷ്ഠായ ച ..
നമഃ ശുഷ്ക്യായ ച ഹരിത്യായ ച നമഃ പാംസവ്യായ ച രജസ്യായ ച നമോ ലോപ്യായ ചോലപ്യായ ച നമ ഊർവ്യായ ച സൂർവ്യായ ച ..
നമഃ പർണായ ച പർണശദായ ച നമ ഉദ്ഗുരമാണായ ചാഭിഘ്നതേ ച നമ ആഖിദതേ ച
പ്രഖിദതേ ച നമ ഇഷുകൃദ്ഭ്യോ ധനുഷ്കൃദ്ഭ്യശ്ച വോ നമോ നമോ വഃ കിരികേഭ്യോ
ദേവാനാം ഹൃദയേഭ്യോ നമോ വിചിന്വത്കേഭ്യോ നമോ വിക്ഷിണത്കേഭ്യോ നമ ആനിർഹതേഭ്യഃ ..
ദ്രാപേ അന്ധസസ്പതേ ദരിദ്ര നീലലോഹിത .
ആസാം പ്രജാനാമേഷാം പശൂനാം മാ ഭേർമാ രോങ്മോ ച നഃ കിഞ്ചനാമമത് ..
ഇമാ രുദ്രായ തവസേ കപർദിനേ ക്ഷയദ്വീരായ പ്രഭരാമഹേ മതീഃ .
യഥാ ശമസദ്വിപദേ ചതുഷ്പദേ വിശ്വം പുഷ്ടം ഗ്രാമേ അസ്മിന്നനാതുരം ..
യാ തേ രുദ്ര ശിവാ തനൂഃ ശിവാ വിശ്വാഹാ ഭേഷജീ .
ശിവാ രുതസ്യ ഭേഷജീ തയാ നോ മൃഡ ജീവസേ ..
പരി നോ രുദ്രസ്യ ഹേതി വൃണക്തു ത്വേഷസ്യ ദുർമതിരഘായോഃ .
അവ സ്ഥിരാ മഘവദ്ഭ്യസ്തനുഷ്വ മീഢ്വസ്തോകായ തനയായ മൃഡ ..
മീഢുഷ്ടമ ശിവതമ ശിവോ നഃ സുമനാ ഭവ .
പരമേ വൃക്ഷ ആയുധം നിധായ കൃത്തിം വസാന ആചര പിനാകം ബിഭ്രദാഗഹി ..
വികിരിദ്ര വിലോഹിത നമസ്തേ അസ്തു ഭഗവഃ .
യാസ്തേ സഹസ്രം ഹേതയോഽന്യമസ്മന്നിവപന്തു താഃ ..
സഹസ്രാണി സഹസ്രശോ ബാഹ്വോസ്തവ ഹേതയഃ .
താസാമീശാനോ ഭഗവഃ പരാചീനാ മുഖാ കൃധി ..
അസംഖ്യാതാ സഹസ്രാണി യേ രുദ്രാ അധിഭൂമ്യാം .
തേഷാം സഹസ്രയോജനേവ ധന്വാനി തന്മസി ..
അസ്മിന്മഹത്യർണവേഽന്തരിക്ഷേ ഭവാ അധി .
തേഷാം സഹസ്രയോജനേവ ധന്വാനി തന്മസി ..
നീലഗ്രീവാഃ ശിതികണ്ഠാഃ ദിവാം രുദ്രാഃ ഉപശ്രിതാഃ .
തേഷാം സഹസ്രയോജനേവ ധന്വാനി തന്മസി ..
നീലഗ്രീവാഃ ശിതികണ്ഠാഃ ശർവാ അധഃ ക്ഷമാചരാഃ .
തേഷാം സഹസ്രയോജനേവ ധന്വാനി തന്മസി ..
യേ വൃക്ഷേഷു ശഷ്പിഞ്ജരാഃ നീലഗ്രീവാഃ വിലോഹിതാഃ .
തേഷാം സഹസ്രയോജനേവ ധന്വാനി തന്മസി ..
യേ ഭൂതാനാമധിപതയോ വിശിഖാസഃ കപർദിന .
തേഷാം സഹസ്രയോജനേവ ധന്വാനി തന്മസി ..
യേ പഥാം പഥിരക്ഷയ ഐലബൃദാഃ ആയുര്യുധഃ .
തേഷാം സഹസ്രയോജനേവ ധന്വാനി തന്മസി ..
യേ തീർഥാനി പ്രചരന്തി സൃകാഹസ്താ നിഷംഗിണഃ .
തേഷാം സഹസ്രയോജനേവ ധന്വാനി തന്മസി ..
യേഽന്നേഷു വിവിധ്യന്തി പാത്രേഷു പിബതോ ജനാൻ .
തേഷാം സഹസ്രയോജനേവ ധന്വാനി തന്മസി ..
യ ഏതാവന്തശ്ച ഭൂയാംസശ്ച ദിശോ രുദ്രാഃ വിതസ്ഥിരേ .
തേഷാം സഹസ്രയോജനേവ ധന്വാനി തന്മസി ..
നമോഽസ്തു രുദ്രേഭ്യോ യേ ദിവി യേഷാം വർഷമിഷവഃ .
തേഭ്യോ ദശ പ്രാചീർദർശ ദക്ഷിണാഃ ദശ പ്രതീചീർദശോദീചീർദശോർധ്വാഃ .
തേഭ്യോ നമോഽസ്തു തേ നോഽവന്തു തേ നോ മൃഡയന്തു തേ യം ദ്വിഷ്മോ യശ്ച നോ ദ്വേഷ്ടി
തമേഷാം ജംഭേ ദധ്മഃ ..
നമോഽസ്തു രുദ്രേഭ്യോ യേഽന്തരിക്ഷേ യേഷാം വാതഃ ഇഷവഃ .
തേഭ്യോ ദശ പ്രാചീർദശ ദക്ഷിണാ ദശ പ്രതീചീർദശോദീചീർദശോർധ്വാഃ .
തേഭ്യോ നമോഽസ്തു തേ നഽവന്തു തേ നോ മൃഡയന്തു തേ യം ദ്വിഷ്മോ യശ്ച നോ ദ്വേഷ്ടി
തമേഷാം ജംഭേ ദധ്മഃ ..
നമോഽസ്തു രുദ്രേഭ്യോ യേ പൃഥിവ്യാം യേഷാമന്നമിഷവഃ .
തേഭ്യോ ദശ പ്രാചീർദശ ദക്ഷിണാഃ ദശ പ്രതീചീർദശോചീർദശോർധ്വാഃ .
തേഭ്യോ നമോഽസ്തു തേ നോഽവന്തു തേ നോ മൃഡയന്തു തേ യം ദ്വിഷ്മോ യശ്ച നോ ദ്വേഷ്ടി
തമേഷാം ജംഭേ ദധ്മഃ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |