ശിശു സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ശകുനി മന്ത്രം

അന്തരിക്ഷചരാ ദേവീ സർവാലങ്കാരഭൂഷിതാ . അയോമുഖീ തീക്ഷ്ണതുണ്ഡാ ശകുനീ തേ പ്രസീദതു .. ദുർദർശനാ മഹാകായാ പിംഗാക്ഷീ ഭൈരവസ്വരാ . ലംബോദരീ ശങ്കുകർണീ ശകുനീ തേ പ്രസീദതു ......

അന്തരിക്ഷചരാ ദേവീ സർവാലങ്കാരഭൂഷിതാ . അയോമുഖീ തീക്ഷ്ണതുണ്ഡാ ശകുനീ തേ പ്രസീദതു ..
ദുർദർശനാ മഹാകായാ പിംഗാക്ഷീ ഭൈരവസ്വരാ . ലംബോദരീ ശങ്കുകർണീ ശകുനീ തേ പ്രസീദതു ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |