സംരക്ഷണത്തിനായി ശിവ കവചം

ഓം നമോ ഭഗവതേ സദാശിവായ സകലതത്ത്വാത്മകായ സകലതത്ത്വവിഹാരായ സകലലോകൈകകർത്രേ സകലലൗകൈകഭർത്രേ സകലലോകൈകഹർത്രേ സകലലോകൈകഗുരവേ സകലലോകൈകസാക്ഷിണേ സകലനിഗമഗുഹ്യായ സകലവരപ്രദായ സകലദുരിതാർതിഭഞ്ജനായ സകലജഗദഭയങ്കരായ സകലലോകൈകശങ്കരായ ....

ഓം നമോ ഭഗവതേ സദാശിവായ സകലതത്ത്വാത്മകായ സകലതത്ത്വവിഹാരായ സകലലോകൈകകർത്രേ സകലലൗകൈകഭർത്രേ സകലലോകൈകഹർത്രേ സകലലോകൈകഗുരവേ സകലലോകൈകസാക്ഷിണേ സകലനിഗമഗുഹ്യായ സകലവരപ്രദായ സകലദുരിതാർതിഭഞ്ജനായ സകലജഗദഭയങ്കരായ സകലലോകൈകശങ്കരായ ശശാങ്കശേഖരായ ശാശ്വതനിജാഭാസായ നിർഗുണായ നിരുപമായ നീരൂപായ നിരാഭാസായ നിരാമയായ നിഷ്പ്രപഞ്ചായ നിഷ്കലങ്കായ നിർദ്വന്ദ്വായ നിഃസംഗായ നിർമലായ നിർഗമായ നിത്യരൂപവിഭവായ നിരുപമവിഭവായ നിരാധാരായ നിത്യശുദ്ധബുദ്ധപരിപൂർണസച്ചിദാനന്ദാദ്വയായ പരമശാന്തപ്രകാശതേജോരൂപായ ജയജയ മഹാരുദ്ര മഹാരൗദ്ര ഭദ്രാവതാര ദുഃഖദാവദാരണ മഹാഭൈരവ കാലഭൈരവ കല്പാന്തഭൈരവ കപാലമാലാധര ഖട്വാംഗഖഡ്ഗചർമപാശാങ്കുശഡമരുശൂലചാപബാണഗദാശക്തിഭിണ്ഡിപാലതോമരമുസലമുദ്ഗരപട്ടിശപരശുപരിഘഭുശുണ്ഡീശതഘ്നീചക്രാദ്യായുധഭീഷണകരസഹസ്ര മുഖദംഷ്ട്രാകരാല വികടാട്ടഹാസവിസ്ഫാരിതബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡല നാഗേന്ദ്രകുണ്ഡല നാഗേന്ദ്രഹാര നാഗേന്ദ്രവലയ നാഗേന്ദ്രചർമധര മൃത്യുഞ്ജയ ത്ര്യംബക ത്രിപുരാന്തക വിരൂപാക്ഷ വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ വൃഷഭവാഹന വിഷഭൂഷണ വിശ്വതോമുഖ സർവതോ രക്ഷ രക്ഷ മാം ജ്വലജ്ജ്വല മഹാമൃത്യുഭയം അപമൃത്യുഭയം നാശയ നാശയ രോഗഭയമുത്സാദയോത്സാദയ വിഷസർപഭയം ശമയ ശമയ ചോരഭയം മാരയ മാരയ മമ ശത്രൂനുച്ചാടയോച്ചാടയ ശൂലേന വിദാരയ വിദാരയ കുഠാരേണ ഭിന്ധി ഭിന്ധി ഖഡ്ഗേന ഛിന്ധി ഛിന്ധി ഖട്വാംഗേന വിപോഥയ വിപോഥയ മുസലേന നിഷ്പേഷയ നിഷ്പേഷയ ബാണൈഃ സന്താഡയ സന്താഡയ രക്ഷാംസി ഭീഷയ ഭീഷയ ഭൂതാനി വിദ്രാവയ വിദ്രാവയ കൂഷ്മാണ്ഡവേതാലമാരീഗണബ്രഹ്മരാക്ഷസാൻസന്ത്രാസയ സന്ത്രാസയ മമാഭയം കുരു കുരു വിത്രസ്തം മാമാശ്വാസ യാശ്വാസയ നരകഭയാന്മാമുദ്ധാരയോദ്ധാരയ സഞ്ജീവയ സഞ്ജീവയ ക്ഷുത്തൃഡ്ഭ്യാം മാമാപ്യായയാപ്യായയ ദുഃഖാതുരം മാമാനന്ദയാനന്ദയ ശിവകവചേന മാമാച്ഛാദയാച്ഛാദയ ത്ര്യംബക സദാശിവ നമസ്തേ നമസ്തേ നമസ്തേ.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |