ശിവന്‍റെ അനുഗ്രഹത്തിനായുള്ള മന്ത്രം

നമോഽസ്തു സ്ഥാണുഭൂതായ ജ്യോതിർലിംഗാവൃതാത്മനേ . ചതുർമൂർതിവപുശ്ഛായാഭാസിതാംഗായ ശംഭവേ ......

നമോഽസ്തു സ്ഥാണുഭൂതായ ജ്യോതിർലിംഗാവൃതാത്മനേ .
ചതുർമൂർതിവപുശ്ഛായാഭാസിതാംഗായ ശംഭവേ ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |