ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കാൻ നരസിംഹ മന്ത്രം

99.0K
1.2K

Comments

x5q36
ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിന് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. -പൗർണ്ണമി

നല്ല നല്ല മന്ത്രങ്ങൾ 🙏🙏 -നാരായണി

ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പ്രചോദനവും ഉണർവുമുണ്ടാകുന്നു 🌈 -സുധീഷ് ബാബു

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

Read more comments

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചതാര്?

വേദവ്യാസന്‍

വ്യാസമഹര്‍ഷിയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദവ്യാസന്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്?

ഒന്നായിരുന്ന വേദത്തിനെ നാലായി ഋഗ്വേദം, യജുര്‍വേദം, സാമവേദം, അഥര്‍വവേദം എന്ന് നാലായി പകുത്തത് വ്യാസമഹര്‍ഷി ആയതുകൊണ്ട്.

Quiz

പാണ്ഡവരും കൗരവരും തമ്മില്‍ ചൂതുകളി നടന്ന സഭയുടെ പേരെന്ത് ?

ഓം നൃസിംഹായ സർവജ്ഞ മമ സർവരോഗാൻ ബന്ധ ബന്ധ സർവഗ്രഹാൻ ബന്ധ ബന്ധ സർവദോഷാദീനാം ബന്ധ ബന്ധ സർവചോരാണാം ബന്ധ ബന്ധ സർവവ്യാഘ്രാണാം ബന്ധ ബന്ധ ബന്ധ സർവപന്നഗാനാം ബന്ധ സർവവൃശ്ചികാദീനാം ബന്ധ ബന്ധ സർവഭൂതപ്രേതപിശാചശാകിനീഡാകിനീയന്ത്രമന....

ഓം നൃസിംഹായ സർവജ്ഞ മമ സർവരോഗാൻ ബന്ധ ബന്ധ സർവഗ്രഹാൻ ബന്ധ ബന്ധ സർവദോഷാദീനാം ബന്ധ ബന്ധ സർവചോരാണാം ബന്ധ ബന്ധ സർവവ്യാഘ്രാണാം ബന്ധ ബന്ധ ബന്ധ സർവപന്നഗാനാം ബന്ധ സർവവൃശ്ചികാദീനാം ബന്ധ ബന്ധ സർവഭൂതപ്രേതപിശാചശാകിനീഡാകിനീയന്ത്രമന്ത്രാദീൻ ബന്ധ ബന്ധ പരയന്ത്രപരതന്ത്ര ബന്ധ ബന്ധ കീലയ കീലയ മർദയ മർദയ ഏവം മമ വിരോധീനാം സർവാൻ സർവതോ ഹരണം ഓം ഐം ഐം ഏഹ്യേഹി ഏതാം മദ്വിരോധതാം സർവതോ ഹര ഹര ദഹ ദഹ മഥ മഥ പച പച ചൂർണയ ചൂർണയ ചക്രേണ ഗദയാ വജ്രേണ ഭസ്മീകുരു കുരു സ്വാഹാ .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |