ശത്രുക്കളുടെ ദുഷിച്ച പദ്ധതികളെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള മന്ത്രം

Knowledge Bank

എന്താണ് ദക്ഷിണ?

പുരോഹിതൻ, അധ്യാപകൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു എന്നിവർക്ക് ആദരവിൻ്റെയും നന്ദിയുടെയും അടയാളമായി നൽകുന്ന പരമ്പരാഗത സമ്മാനമാണ് ദക്ഷിണ. ദക്ഷിണ പണമോ വസ്ത്രമോ വസ്തുക്കളോ ആകാം. മതപരവും ആത്മീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ആളുകൾ സ്വമേധയാ ദക്ഷിണ നൽകുന്നു. ആ ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കാനും പിന്തുണയ്ക്കാനുമാണ് ഇത് നൽകുന്നത്.

ദ്വാരകാധീശ ക്ഷേത്രം നിര്‍മ്മിച്ചതാര്?

ശീകൃഷ്ണന്‍റെ പ്രപൗത്രന്‍ വജ്രനാഭന്‍.

Quiz

ശരീരത്തെ മലപാത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്?

കാളീമാരരമാളീകാളീനമോക്ഷക്ഷമോനളീ . മാമോദേത തദേമോമാ രക്ഷതത്വ ത്വതക്ഷര ......

കാളീമാരരമാളീകാളീനമോക്ഷക്ഷമോനളീ .
മാമോദേത തദേമോമാ രക്ഷതത്വ ത്വതക്ഷര ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |