വൈദ്യുത ആഘാതത്തിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മന്ത്രം

83.3K

Comments

ucy75
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

നല്ല നല്ല മന്ത്രങ്ങൾ 🙏🙏 -നാരായണി

ഈ മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നുപോകുന്നു. 🕉️ -വിജയൻ കെ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

മനസ്സിൽ സന്തോഷം നിറയ്ക്കാൻ ഈ മന്ത്രം ഏറെ സഹായകമാണ്. 🙏 -സൗമ്യ

Read more comments

ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് ശ്രീ അരബിന്ദോ -

ഭക്തി ബുദ്ധിയുടെ കാര്യമല്ല, ഹൃദയത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്; അത് ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ്.

ഏത് കടലിലാണ് ദ്വാരക മുങ്ങിയത്?

അറബിക്കടലില്‍.

Quiz

എല്ലാ പദാര്‍ഥങ്ങളും പരമാണുക്കളാലാണ് നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഭാരതീയദര്‍ശനമേത് ?

നമസ്തേ അസ്തു വിദ്യുതേ നമസ്തേ സ്തനയിത്നവേ . നമസ്തേ അസ്ത്വശ്മനേ യേനാ ദൂഡാശേ അസ്യസി ..1.. നമസ്തേ പ്രവതോ നപാദ്യതസ്തപഃ സമൂഹസി . മൃഡയാ നസ്തനൂഭ്യോ മയസ്തോകേഭ്യസ്കൃധി ..2.. പ്രവതോ നപാൻ നമ ഏവാസ്തു തുഭ്യം നമസ്തേ ഹേതയേ തപുഷേ ച കൃണ....

നമസ്തേ അസ്തു വിദ്യുതേ നമസ്തേ സ്തനയിത്നവേ .
നമസ്തേ അസ്ത്വശ്മനേ യേനാ ദൂഡാശേ അസ്യസി ..1..
നമസ്തേ പ്രവതോ നപാദ്യതസ്തപഃ സമൂഹസി .
മൃഡയാ നസ്തനൂഭ്യോ മയസ്തോകേഭ്യസ്കൃധി ..2..
പ്രവതോ നപാൻ നമ ഏവാസ്തു തുഭ്യം നമസ്തേ ഹേതയേ തപുഷേ ച കൃണ്മഃ .
വിദ്മ തേ ധാമ പരമം ഗുഹാ യത്സമുദ്രേ അന്തർനിഹിതാസി നാഭിഃ ..3..
യാം ത്വാ ദേവാ അസൃജന്ത വിശ്വ ഇഷും കൃണ്വാനാ അസനായ ധൃഷ്ണും .
സാ നോ മൃഡ വിദഥേ ഗൃണാനാ തസ്യൈ തേ നമോ അസ്തു ദേവി ..4..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |