വൈദ്യുത ആഘാതത്തിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മന്ത്രം

നമസ്തേ അസ്തു വിദ്യുതേ നമസ്തേ സ്തനയിത്നവേ . നമസ്തേ അസ്ത്വശ്മനേ യേനാ ദൂഡാശേ അസ്യസി ..1.. നമസ്തേ പ്രവതോ നപാദ്യതസ്തപഃ സമൂഹസി . മൃഡയാ നസ്തനൂഭ്യോ മയസ്തോകേഭ്യസ്കൃധി ..2.. പ്രവതോ നപാൻ നമ ഏവാസ്തു തുഭ്യം നമസ്തേ ഹേതയേ തപുഷേ ച കൃണ....

നമസ്തേ അസ്തു വിദ്യുതേ നമസ്തേ സ്തനയിത്നവേ .
നമസ്തേ അസ്ത്വശ്മനേ യേനാ ദൂഡാശേ അസ്യസി ..1..
നമസ്തേ പ്രവതോ നപാദ്യതസ്തപഃ സമൂഹസി .
മൃഡയാ നസ്തനൂഭ്യോ മയസ്തോകേഭ്യസ്കൃധി ..2..
പ്രവതോ നപാൻ നമ ഏവാസ്തു തുഭ്യം നമസ്തേ ഹേതയേ തപുഷേ ച കൃണ്മഃ .
വിദ്മ തേ ധാമ പരമം ഗുഹാ യത്സമുദ്രേ അന്തർനിഹിതാസി നാഭിഃ ..3..
യാം ത്വാ ദേവാ അസൃജന്ത വിശ്വ ഇഷും കൃണ്വാനാ അസനായ ധൃഷ്ണും .
സാ നോ മൃഡ വിദഥേ ഗൃണാനാ തസ്യൈ തേ നമോ അസ്തു ദേവി ..4..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |