കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമ്പത്തിനായി ലക്ഷ്മീ ദേവി മന്ത്രം

Quiz

നചികേതസ്സിന്‍റെ അച്ഛന്‍ ചെയ്ത യാഗമേത് ?

ഭൂയാദ്ഭൂയോ ദ്വിപദ്മാഽഭയവരദകരാ തപ്തകാർതസ്വരാഭാ ശുഭ്രാഽഭ്രാഭേഭയുഗ്മദ്വയകരധൃതകുംഭാദ്ഭിരാസിച്യമാനാ . രത്നൗഘാബദ്ധമൗലിർവിമലതരദുകൂലാർതവാലേപനാഢ്യാ പദ്മാക്ഷീ പദ്മനാഭോരസി കൃതവസതിഃ പദ്മഗാ ശ്രീഃ ശ്രിയൈ നമഃ ......

ഭൂയാദ്ഭൂയോ ദ്വിപദ്മാഽഭയവരദകരാ തപ്തകാർതസ്വരാഭാ
ശുഭ്രാഽഭ്രാഭേഭയുഗ്മദ്വയകരധൃതകുംഭാദ്ഭിരാസിച്യമാനാ .
രത്നൗഘാബദ്ധമൗലിർവിമലതരദുകൂലാർതവാലേപനാഢ്യാ
പദ്മാക്ഷീ പദ്മനാഭോരസി കൃതവസതിഃ പദ്മഗാ ശ്രീഃ ശ്രിയൈ നമഃ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |