വിജ്ഞാനത്തിനുള്ള വിഷ്ണു മന്ത്രം

98.8K

Comments

7hyt5

എന്താണ് പരീക്ഷിത്ത് എന്ന പേരിന്‍റെയര്‍ഥം?

കുരുവംശം പരിക്ഷീണമായ അവസ്ഥയില്‍ പിറന്നവന്‍.

അന്നദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും?

ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം അനുസരിച്ച്, അന്നദാനം ചെയ്യുന്നവരുടെ ആയുസ്സ്, ധനം, മഹിമ, ആകർഷകത എന്നിവ വർധിക്കും. അവരെ കൊണ്ടുപോകാനായി സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽ നിന്ന് പൊന്നുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വിമാനം എത്തും. പത്മ പുരാണം അനുസരിച്ച്, അന്നദാനത്തിന് തുല്യമായ മറ്റൊരു ദാനം ഇല്ല. വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും സന്തോഷം ലഭിക്കും. പരലോകത്ത് മലകളെപ്പോലെ രുചികരമായ ഭക്ഷണം അത്തരം ദാതാവിനായി എപ്പോ ഴും സജ്ജമാണ്. അന്നദാതാവിന് ദേവന്മാരും പിതൃക്ക ളും അനുഗ്രഹം നൽകും. അവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും.

Quiz

അംശുമാന്‍ എന്നത് ആരുടെ പേരാണ് ?

ഓം ബിന്ദ്വാത്മനേ നമഃ ഓം നാദാത്മനേ നമഃ ഓം അന്തരാത്മനേ നമഃ ഓം ശക്ത്യാത്മനേ നമഃ ഓം പരമാത്മനേ നമഃ ഓം ശാന്ത്യാത്മനേ നമഃ ഓം ജ്ഞാനാത്മനേ നമഃ....

ഓം ബിന്ദ്വാത്മനേ നമഃ ഓം നാദാത്മനേ നമഃ ഓം അന്തരാത്മനേ നമഃ ഓം ശക്ത്യാത്മനേ നമഃ ഓം പരമാത്മനേ നമഃ ഓം ശാന്ത്യാത്മനേ നമഃ ഓം ജ്ഞാനാത്മനേ നമഃ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |