ഭരണാധികാരിക​ൾക്ക് വിജയത്തിനായുള്ള മന്ത്രം

ഓം കാകധ്വജായ വിദ്മഹേ ഖഡ്ഗഹസ്തായ ധീമഹി. തന്നോ മന്ദഃ പ്രചോദയാത്.....

ഓം കാകധ്വജായ വിദ്മഹേ ഖഡ്ഗഹസ്തായ ധീമഹി.
തന്നോ മന്ദഃ പ്രചോദയാത്.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |