വിജയത്തിനായുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം

Sri Krishna Mantra For Success

ദാമോദരായ വിദ്മഹേ വാസുദേവായ ധീമഹി തന്നഃ കൃഷ്ണഃ പ്രചോദയാത്....

ദാമോദരായ വിദ്മഹേ വാസുദേവായ ധീമഹി തന്നഃ കൃഷ്ണഃ പ്രചോദയാത്

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |