ഗതാഗത ബിസിനസ്സിലെ വിജയത്തിനുള്ള മന്ത്രം

Only audio above. Video with lyrics below.

 

Mantra for success in transport business

 

 

 

 

ആഖുധ്വജായ വിദ്മഹേ വക്രതുണ്ഡായ ധീമഹി തന്നോ വിഘ്നഃ പ്രചോദയാത്....

ആഖുധ്വജായ വിദ്മഹേ വക്രതുണ്ഡായ ധീമഹി
തന്നോ വിഘ്നഃ പ്രചോദയാത്

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |