വാസ്തു ദോഷം നീക്കുന്നതിനുള്ള മന്ത്രം

ആശാനാമാശാപാലേഭ്യശ്ചതുർഭ്യോ അമൃതേഭ്യഃ . ഇദം ഭൂതസ്യാധ്യക്ഷേഭ്യോ വിധേമ ഹവിഷാ വയം ..1.. യ ആശാനാമാശാപാലാശ്ചത്വാര സ്ഥന ദേവാഃ . തേ നോ നിർഋത്യാഃ പാശേഭ്യോ മുഞ്ചതാംഹസോഅംഹസഃ ..2.. അസ്രാമസ്ത്വാ ഹവിഷാ യജാമ്യശ്ലോണസ്ത്വാ ഘൃതേന ജു....

ആശാനാമാശാപാലേഭ്യശ്ചതുർഭ്യോ അമൃതേഭ്യഃ .
ഇദം ഭൂതസ്യാധ്യക്ഷേഭ്യോ വിധേമ ഹവിഷാ വയം ..1..
യ ആശാനാമാശാപാലാശ്ചത്വാര സ്ഥന ദേവാഃ .
തേ നോ നിർഋത്യാഃ പാശേഭ്യോ മുഞ്ചതാംഹസോഅംഹസഃ ..2..
അസ്രാമസ്ത്വാ ഹവിഷാ യജാമ്യശ്ലോണസ്ത്വാ ഘൃതേന ജുഹോമി .
യ ആശാനാമാശാപാലസ്തുരീയോ ദേവഃ സ നഃ സുഭൂതമേഹ വക്ഷത്..3..
സ്വസ്തി മാത്ര ഉത പിത്രേ നോ അസ്തു സ്വസ്തി ഗോഭ്യോ ജഗതേ പുരുഷേഭ്യഃ .
വിശ്വം സുഭൂതം സുവിദത്രം നോ അസ്തു ജ്യോഗേവ ദൃശേമ സൂര്യം ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |