വാസ്തു ദോഷം നീക്കുന്നതിനുള്ള മന്ത്രം

39.5K
1.1K

Comments

sq4qq
ഈ മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസിന്‌ ഒരു സുഖം 😇 -ശോഭ മേനോൻ

ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പ്രചോദനവും ഉണർവുമുണ്ടാകുന്നു 🌈 -സുധീഷ് ബാബു

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിന് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. -പൗർണ്ണമി

മനസ്സിന് പ്രചോദനം നൽകുന്ന മന്ത്രം. 🌈 -മഞ്ജു കൃഷ്ണൻ

Read more comments

ശിവപുരാണം അനുസരിച്ച് ഭസ്മം ഇടേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

നെറ്റിയിലും ഇരു കൈകളിലും നെഞ്ചിലും നാഭിയിലും ഭസ്മം ഇടാൻ ശിവപുരാണം പറയുന്നു.

ഗുരുവായൂരിലെ കൊടിമരം

ഗുരുവായൂരിലെ ആദ്യത്തെ കൊടിമരം മലകുറുന്തോട്ടി കൊണ്ടുള്ളത് ആയിരുന്നു.

Quiz

ഇതില്‍ അശുഭവൃക്ഷമേത് ?

ആശാനാമാശാപാലേഭ്യശ്ചതുർഭ്യോ അമൃതേഭ്യഃ . ഇദം ഭൂതസ്യാധ്യക്ഷേഭ്യോ വിധേമ ഹവിഷാ വയം ..1.. യ ആശാനാമാശാപാലാശ്ചത്വാര സ്ഥന ദേവാഃ . തേ നോ നിർഋത്യാഃ പാശേഭ്യോ മുഞ്ചതാംഹസോഅംഹസഃ ..2.. അസ്രാമസ്ത്വാ ഹവിഷാ യജാമ്യശ്ലോണസ്ത്വാ ഘൃതേന ജു....

ആശാനാമാശാപാലേഭ്യശ്ചതുർഭ്യോ അമൃതേഭ്യഃ .
ഇദം ഭൂതസ്യാധ്യക്ഷേഭ്യോ വിധേമ ഹവിഷാ വയം ..1..
യ ആശാനാമാശാപാലാശ്ചത്വാര സ്ഥന ദേവാഃ .
തേ നോ നിർഋത്യാഃ പാശേഭ്യോ മുഞ്ചതാംഹസോഅംഹസഃ ..2..
അസ്രാമസ്ത്വാ ഹവിഷാ യജാമ്യശ്ലോണസ്ത്വാ ഘൃതേന ജുഹോമി .
യ ആശാനാമാശാപാലസ്തുരീയോ ദേവഃ സ നഃ സുഭൂതമേഹ വക്ഷത്..3..
സ്വസ്തി മാത്ര ഉത പിത്രേ നോ അസ്തു സ്വസ്തി ഗോഭ്യോ ജഗതേ പുരുഷേഭ്യഃ .
വിശ്വം സുഭൂതം സുവിദത്രം നോ അസ്തു ജ്യോഗേവ ദൃശേമ സൂര്യം ..4..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |