വാങ്മ ആസൻ സൂക്തം

52.5K

Comments

aw8h5
വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

ഒരുപാട് ഇഷ്ടം - നിതിൻ രാജേന്ദ്രൻ

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള മന്ത്രം❤️😇 -വിജയകുമാർ

ഈ വെബ്സൈറ്റ് സനാതന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ നിധിയാണ്.👍 -അനിൽ രാജ്

Read more comments

ഗായത്രി മന്ത്രവും ബ്രഹ്മാസ്ത്രവുമായി എന്താണ് ബന്ധം?

ഗായത്രി മന്ത്രം വിലോമമായി ചൊല്ലുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം.

സത്യത്തിൻ്റെ ശക്തി -

സത്യത്തിൻ്റെ പാത പിന്തുടരുന്നവൻ മഹത്വം കൈവരിക്കുന്നു. അസത്യം നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, എന്നാൽ സത്യം മഹത്വം നൽകുന്നു. – മഹാഭാരതം

Quiz

പഞ്ചതന്ത്രം മലയാളത്തില്‍ രചിച്ചതാര് ?

വാങ്മ ആസൻ നസോഃ പ്രാണശ്ചക്ഷുരക്ഷ്ണോഃ ശ്രോത്രം കർണയോഃ . അപലിതാഃ കേശാ അശോണാ ദന്താ ബഹു ബാഹ്വോർബലം ..1.. ഊർവോരോജോ ജംഘയോർജവഃ പാദയോഃ . പ്രതിഷ്ഠാ അരിഷ്ടാനി മേ സർവാത്മാനിഭൃഷ്ടഃ ..2......

വാങ്മ ആസൻ നസോഃ പ്രാണശ്ചക്ഷുരക്ഷ്ണോഃ ശ്രോത്രം കർണയോഃ .
അപലിതാഃ കേശാ അശോണാ ദന്താ ബഹു ബാഹ്വോർബലം ..1..
ഊർവോരോജോ ജംഘയോർജവഃ പാദയോഃ .
പ്രതിഷ്ഠാ അരിഷ്ടാനി മേ സർവാത്മാനിഭൃഷ്ടഃ ..2..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |