വാങ്മ ആസൻ സൂക്തം

വാങ്മ ആസൻ നസോഃ പ്രാണശ്ചക്ഷുരക്ഷ്ണോഃ ശ്രോത്രം കർണയോഃ . അപലിതാഃ കേശാ അശോണാ ദന്താ ബഹു ബാഹ്വോർബലം ..1.. ഊർവോരോജോ ജംഘയോർജവഃ പാദയോഃ . പ്രതിഷ്ഠാ അരിഷ്ടാനി മേ സർവാത്മാനിഭൃഷ്ടഃ ..2......

വാങ്മ ആസൻ നസോഃ പ്രാണശ്ചക്ഷുരക്ഷ്ണോഃ ശ്രോത്രം കർണയോഃ .
അപലിതാഃ കേശാ അശോണാ ദന്താ ബഹു ബാഹ്വോർബലം ..1..
ഊർവോരോജോ ജംഘയോർജവഃ പാദയോഃ .
പ്രതിഷ്ഠാ അരിഷ്ടാനി മേ സർവാത്മാനിഭൃഷ്ടഃ ..2..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |