ലളിതാ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള മന്ത്രം

ആബദ്ധരത്നമകുടാം മണികുണ്ഡലോദ്യത്കേയൂരകോർമി - രശനാഹ്വയനൂപുരാഢ്യാം. വന്ദേ ധൃതാബ്ജയുഗപാശക - സാങ്കുശേക്ഷുചാപാം സുപുഷ്പവിശിഖാം നവഹേമവർണാം......

ആബദ്ധരത്നമകുടാം മണികുണ്ഡലോദ്യത്കേയൂരകോർമി -
രശനാഹ്വയനൂപുരാഢ്യാം.
വന്ദേ ധൃതാബ്ജയുഗപാശക -
സാങ്കുശേക്ഷുചാപാം സുപുഷ്പവിശിഖാം നവഹേമവർണാം..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |