ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള മന്ത്രം

സർവസ്യാപ്ത്യൈ സർവസ്യ ജിത്യൈ സർവമേവ തേനാപ്നോതി സർവം ജയതി......

സർവസ്യാപ്ത്യൈ സർവസ്യ ജിത്യൈ സർവമേവ തേനാപ്നോതി സർവം ജയതി..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |