ലക്ഷ്മീ നൃസിംഹ കരാവലംബ സ്തോത്രം

Transcript

ശ്രീമത്പയോനിധി-
നികേതനചക്രപാണേ
ഭോഗീന്ദ്രഭോഗമണിരാജിത-
പുണ്യമൂർതേ।
യോഗീശ ശാശ്വത ശരണ്യ ഭവാബ്ധിപോത
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബം।
ബ്രഹ്മേന്ദ്രരുദ്രമരുദർക-
കിരീടകോടി-
സംഘട്ടിതാംഘ്രികമലാമല-
കാന്തികാന്ത।
ലക്ഷ്മീലസത്കുച-
സരോരുഹരാജഹംസ
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബം।
സംസാരദാവഗഹനാകര-
ഭീകരോരു-
ജ്വാലാവലീഭിരതിദ-
ഗ്ധതനൂരുഹസ്യ।
ത്വത്പാദപദ്മസരസീരുഹ-
മാഗതസ്യ
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബം।
സംസാരജാല-
പതിതസ്യ ജഗന്നിവാസ
സർവേന്ദ്രിയാർഥബഡിശാ-
ഗ്രഝഷോപമസ്യ।
പ്രോത്കമ്പിതപ്രചുരതാലു-
കമസ്തകസ്യ
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബം।
സംസാരകൂപ-
മതിഘോരമഗാധമൂലം
സമ്പ്രാപ്യ ദുഃഖശതസർപസമാകുലസ്യ।
ദീനസ്യ ദേവ കൃപയാ പദമാഗതസ്യ
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബം।
സംസാരഭീക-
രകരീന്ദ്രകരാഭിഘാത-
നിഷ്പീഡ്യമാനവപുഷഃ സകലാർതിനാശ।
പ്രാണപ്രയാണഭവഭീതി-
സമാകുലസ്യ
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബം।
സംസാരസർപവിഷ-
ദിഗ്ധമഹോഗ്രതീവ്ര-
ദംഷ്ട്രാഗ്രകോടി-
പരിദഷ്ടവിനഷ്ടമൂർതേഃ।
നാഗാരിവാഹന സുധാബ്ധിനിവാസ ശൗരേ
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബം।
സംസാരവൃക്ഷമഘ-
ബീജമനന്തകർമ-
ശാഖായുതം കരണപത്രമനംഗപുഷ്പം।
ആരുഹ്യ ദുഃഖഫലിതം ചകിതം ദയാലോ
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബം।
സംസാരസാഗര-
വിശാലകരാലകാല-
നക്രഗ്രഹഗ്രസിത-
നിഗ്രഹവിഗ്രഹസ്യ।
വ്യഗ്രസ്യ രാഗനിചയോർമിനിപീഡിതസ്യ
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബം।
സംസാരസാഗര-
നിമജ്ജനമുഹ്യമാനം
ദീനം വിലോകയ വിഭോ കരുണാനിധേ മാം।
പ്രഹ്ലാദഖേദപരിഹാരപരാവതാര
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബം।
സംസാരഘോരഗഹനേ ചരതോ മുരാരേ
മാരോഗ്രഭീകരമൃഗപ്ര-
ചുരാർദിതസ്യ।
ആർതസ്യ മത്സരനിദാഘസുദുഃഖിതസ്യ
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബം।
ബദ്ധ്വാ ഗലേ യമഭടാ ബഹു തർജയന്തഃ
കർഷന്തി യത്ര ഭവപാശശതൈര്യുതം മാം।
ഏകാകിനം പരവശം ചകിതം ദയാലോ
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബം।
ലക്ഷ്മീപതേ കമലനാഭ സുരേശ വിഷ്ണോ
യജ്ഞേശ യജ്ഞ മധുസൂദന വിശ്വരൂപ।
ബ്രഹ്മണ്യ കേശവ ജനാർദന വാസുദേവ
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബം।
ഏകേന ചക്രമപരേണ കരേണ ശംഖ-
മന്യേന സിന്ധുതനയാമവലംബ്യ തിഷ്ഠൻ।
വാമേതരേണ വരദാഭയപദ്മചിഹ്നം
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബം।
അന്ധസ്യ മേ ഹൃതവിവേകമഹാധനസ്യ
ചോരൈർമഹാബലിഭി-
രിന്ദ്രിയനാമധേയൈഃ।
മോഹാന്ധകാരകുഹരേ വിനിപാതിതസ്യ
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബം।
പ്രഹ്ലാദനാരദ-
പരാശരപുണ്ഡരീക-
വ്യാസാദിഭാഗവ-
തപുംഗവഹൃന്നിവാസ।
ഭക്താനുരക്തപരിപാലനപാരിജാത
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബം।
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹച-
രണാബ്ജമധുവ്രതേന
സ്തോത്രം കൃതം ശുഭകരം ഭുവി ശങ്കരേണ।
യേ തത്പഠന്തി മനുജാ ഹരിഭക്തിയുക്താ-
സ്തേ യാന്തി തത്പദസരോജമഖണ്ഡരൂപം।

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2656032