സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഭൈരവ മന്ത്രം

Quiz

പഞ്ചതന്ത്രം മലയാളത്തില്‍ രചിച്ചതാര് ?

ഓം നമോ ഭഗവതേ വിജയഭൈരവായ പ്രലയാന്തകായ മഹാഭൈരവീപതയേ മഹാഭൈരവായ സർവവിഘ്നനിവാരണായ ശക്തിധരായ ചക്രപാണയേ വടമൂലസന്നിഷണ്ണായ അഖിലഗണനായകായ ആപദുദ്ധാരണായ ആകർഷയാകർഷയ ആവേശയാവേശയ മോഹയ മോഹയ ഭ്രാമയ ഭ്രാമയ ഭാഷയ ഭാഷയ ശീഘ്രം ഭാഷയ ഹ്രാം ഹ്....

ഓം നമോ ഭഗവതേ വിജയഭൈരവായ പ്രലയാന്തകായ മഹാഭൈരവീപതയേ മഹാഭൈരവായ സർവവിഘ്നനിവാരണായ ശക്തിധരായ ചക്രപാണയേ വടമൂലസന്നിഷണ്ണായ അഖിലഗണനായകായ ആപദുദ്ധാരണായ ആകർഷയാകർഷയ ആവേശയാവേശയ മോഹയ മോഹയ ഭ്രാമയ ഭ്രാമയ ഭാഷയ ഭാഷയ ശീഘ്രം ഭാഷയ ഹ്രാം ഹ്രീം ത്രിപുരതാണ്ഡവായ അഷ്ടഭൈരവായ സ്വാഹാ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |