സംരക്ഷണത്തിനുള്ള അഘോര രുദ്ര മന്ത്രം

Quiz

മലയാളത്തില്‍ മഹാഭാരതം രചിച്ചതാര് ?

ഓം ഹ്രീം സ്ഫുര സ്ഫുര പ്രസ്ഫുര പ്രസ്ഫുര ഘോര ഘോരതര തനുരൂപ ചട ചട പ്രചട പ്രചട കഹ കഹ വമ വമ ബന്ധയ ബന്ധയ ഖാദയ ഖാദയ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .....

ഓം ഹ്രീം സ്ഫുര സ്ഫുര പ്രസ്ഫുര പ്രസ്ഫുര ഘോര ഘോരതര തനുരൂപ ചട ചട പ്രചട പ്രചട കഹ കഹ വമ വമ ബന്ധയ ബന്ധയ ഖാദയ ഖാദയ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |