ഓം ഹ്രീം നമോ ഭഗവതി മഹാമായേ മമ സർവപശുജനമനശ്ചക്ഷുസ്തിരസ്കരണം കുരു കുരു ഹും ഫട് സ്വാഹാ.....

ഓം ഹ്രീം നമോ ഭഗവതി മഹാമായേ മമ സർവപശുജനമനശ്ചക്ഷുസ്തിരസ്കരണം കുരു കുരു ഹും ഫട് സ്വാഹാ.

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2445771