മഹാഗണപതി മന്ത്രം

Click here for audio

മഹാഗണപതിമന്ത്രഃ

അസ്യ ശ്രീ മഹാഗണപതിമന്ത്രസ്യ
ഗണകഋഷിഃ
നിചൃദ്ഗായത്രീച്ഛന്ദഃ
മഹാഗണപതിർദേവതാ
മഹാഗണപതിപ്രീത്യർഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ


കരന്യാസഃ

ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗാം - അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗീം - തർജനീഭ്യാം നമഃ
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗൂം - മധ്യമാഭ്യാം നമഃ
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗൈം - അനാമികാഭ്യാം നമഃ
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗൗം - കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗഃ - കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ

അംഗന്യാസഃ

ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗാം - ഹൃദയായ നമഃ
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗീം - ശിരസേ സ്വാഹാ
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗൂം - ശിഖായൈ വഷട്
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗൈം - കവചായ ഹും
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗൗം - നേത്രത്രയായ വൗഷട്
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗഃ അസ്ത്രായ ഫട്

ധ്യാനം

ബീജാപൂര - ഗദേക്ഷുകാർമുക - രുജാചക്രാബ്ജ - പാശോത്പല-
വ്രീഹ്യഗ്ര - സ്വവിഷാണരത്നകലശ - പ്രോദ്യത്കരാംഭോരുഹഃ.
ധ്യേയോ വല്ലഭയാ സപദ്മകരയാ - ഽഽശ്ലിഷ്ടോജ്ജ്വലദ്ഭൂഷയാ
വിശ്വോത്പത്തി - വിപത്തിസംസ്ഥിതകരോ വിഘ്നോ വിശിഷ്ടാർഥദഃ..

മാനസപൂജാ

വം - അബാത്മനാ ജലം കല്പയാമി
ലം - പൃഥിവ്യാത്മനാ ഗന്ധം കല്പയാമി
ഹം - ആകാശാത്മനാ പുഷ്പം കല്പയാമി
യം - വായ്വാത്മനാ ധൂപം കല്പയാമി
രം - അഗ്ന്യാത്മനാ ദീപം കല്പയാമി
ഠ്വം - അമൃതാത്മാനാ നൈവേദ്യം കല്പയാമി

മന്ത്രഃ

ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗണപതയേ വര വരദ സർവജനം മേ വശമാനയ സ്വാഹാ

ഉത്തരന്യാസഃ

ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗാം - അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗീം - തർജനീഭ്യാം നമഃ
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗൂം - മധ്യമാഭ്യാം നമഃ
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗൈം - അനാമികാഭ്യാം നമഃ
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗൗം - കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗഃ - കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ

ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗാം - ഹൃദയായ നമഃ
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗീം - ശിരസേ സ്വാഹാ
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗൂം - ശിഖായൈ വഷട്
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗൈം - കവചായ ഹും
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗൗം - നേത്രത്രയായ വൗഷട്
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൗം ഗം ഗഃ അസ്ത്രായ ഫട്

ഗണകഋഷിഃ
നിചൃദ്ഗായത്രീച്ഛന്ദഃ
മഹാഗണപതിർദേവതാ

വം - അബാത്മനാ ജലം കല്പയാമി
ലം - പൃഥിവ്യാത്മനാ ഗന്ധം കല്പയാമി
ഹം - ആകാശാത്മനാ പുഷ്പം കല്പയാമി
യം - വായ്വാത്മനാ ധൂപം കല്പയാമി
രം - അഗ്ന്യാത്മനാ ദീപം കല്പയാമി
ഠ്വം - അമൃതാത്മാനാ നൈവേദ്യം കല്പയാമി

മയാ കൃതം ഇദം ജപം ഓം തത് സത് ബ്രഹ്മാർപണമസ്തു

Other Mantras

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2449151