മനസ്സിന് ഉന്മേഷവും ഉല്ലാസവും തരുന്ന മന്ത്രം

അഁഹോമുചേ പ്ര ഭരേമാ മനീഷാമോഷിഷ്ഠദാവ്ന്നേ സുമതിം ഗൃണാനാഃ . ഇദമിന്ദ്ര പ്രതി ഹവ്യം ഗൃഭായ സത്യാഃ സന്തു യജമാനസ്യ കാമാഃ......

അഁഹോമുചേ പ്ര ഭരേമാ മനീഷാമോഷിഷ്ഠദാവ്ന്നേ സുമതിം ഗൃണാനാഃ .
ഇദമിന്ദ്ര പ്രതി ഹവ്യം ഗൃഭായ സത്യാഃ സന്തു യജമാനസ്യ കാമാഃ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |