ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സിനുള്ള മന്ത്രം

ഋധ്യാസ്മ ഹവ്യൈർനമസോപസദ്യ. മിത്രം ദേവം മിത്രധേയം നോ അസ്തു. അനൂരാധാൻ ഹവിഷാ വർധയന്ത:. ശതം ജീവേമ ശരദസ്സവീരാ:......

ഋധ്യാസ്മ ഹവ്യൈർനമസോപസദ്യ. മിത്രം ദേവം മിത്രധേയം നോ അസ്തു. അനൂരാധാൻ ഹവിഷാ വർധയന്ത:. ശതം ജീവേമ ശരദസ്സവീരാ:..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |