ഭയത്തെ കീഴടക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ദുർഗ്ഗാ മന്ത്രം

ഓം ക്ലീം സർവസ്വരൂപേ സർവേശേ സർവശക്തിസമന്വിതേ . ഭയേഭ്യസ്ത്രാഹി നോ ദേവി ദുർഗേ ദേവി നമോഽസ്തു തേ ക്ലീം നമഃ ......

ഓം ക്ലീം സർവസ്വരൂപേ സർവേശേ സർവശക്തിസമന്വിതേ .
ഭയേഭ്യസ്ത്രാഹി നോ ദേവി ദുർഗേ ദേവി നമോഽസ്തു തേ ക്ലീം നമഃ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |