ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള മന്ത്രം

ശ്രീകൃഷ്ണായ വിദ്മഹേ ദാമോദരായ ധീമഹി തന്നഃ കൃഷ്ണഃ പ്രചോദയാത്....

ശ്രീകൃഷ്ണായ വിദ്മഹേ ദാമോദരായ ധീമഹി തന്നഃ കൃഷ്ണഃ പ്രചോദയാത്

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |