പ്രശ്‌നരഹിത ജീവിതത്തിനുള്ള ദുർഗ്ഗാ മന്ത്രം

ഓം ക്ലീം ശരണാഗതദീനാർതപരിത്രാണപരായണേ . സർവസ്യാർതിഹരേ ദേവി നാരായണി നമോഽസ്തു തേ ക്ലീം നമഃ .....

ഓം ക്ലീം ശരണാഗതദീനാർതപരിത്രാണപരായണേ .
സർവസ്യാർതിഹരേ ദേവി നാരായണി നമോഽസ്തു തേ ക്ലീം നമഃ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |