പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ശരഭ മന്ത്രം

ഓം നമഃ ശരഭസാളുവ പക്ഷിരാജായ സർവഭൂതമയായ സർവമൂർതയേ രക്ഷ രക്ഷ ശീഘ്രം താരയ താരയ ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ലം ക്ഷം ലം ടം ലം യം പ്രതരണായ സ്വാഹാ ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാശരഭസാളുവപക്ഷിരാജായ വര വരദ അഷ്ടമൂർതയേ അഖിലമയായ പാലയ പാലയ ഭക്തവത്സലായ പ്രണതാർതിവി....

ഓം നമഃ ശരഭസാളുവ പക്ഷിരാജായ സർവഭൂതമയായ സർവമൂർതയേ രക്ഷ രക്ഷ ശീഘ്രം താരയ താരയ ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ലം ക്ഷം ലം ടം ലം യം പ്രതരണായ സ്വാഹാ ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാശരഭസാളുവപക്ഷിരാജായ വര വരദ അഷ്ടമൂർതയേ അഖിലമയായ പാലയ പാലയ ഭക്തവത്സലായ പ്രണതാർതിവിനാശനായ ഉത്താരയോത്താരയ ശീഘ്രമുത്താരയ ശ്രാം ഹ്രാം ഓം ഹാം ദേവദേവായ ഉത്താരണായ സ്വാഹാ

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |