പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ശരഭ മന്ത്രം

22.1K
1.1K

Comments

5fGj5
ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിന് ഒരു ഉണർവു കിട്ടും. 🌞 -അർച്ചന

ഈ മന്ത്രം ധൈര്യവും ഉണർവും നൽകുന്നു. 🌷 -സതി നായർ

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിൽ സന്തോഷം നിറയുന്നു .🙏 -തങ്കപ്പൻ ടി ആർ

ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പ്രചോദനവും ഉണർവുമുണ്ടാകുന്നു 🌈 -സുധീഷ് ബാബു

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

Read more comments

ഋഷിയും മുനിയും ഒന്നുതന്നെയാണോ?

പരമസത്യമായ മന്ത്രങ്ങളെ ആദ്യമായി കണ്ടവരാണ് ഋഷിമാര്‍. അവര്‍ വഴിയാണ് ജ്ഞാനം പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടത്. മനനം ചെയ്യാന്‍ കഴിവുള്ളവരെയാണ് മുനി എന്ന് പറയുന്നത്. മുനിമാര്‍ക്ക് അഗാധമായ ജ്ഞാനവും വാക്കുകള്‍ക്കുമേല്‍ നിയന്ത്രണവുമുണ്ടായിരിക്കും

ഹനുമാൻ ചാലിസയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഗുണങ്ങളെയും പ്രവൃത്തികളെയും പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഗോസ്വാമി തുളസീദാസ് ജി രചിച്ച ഒരു ഭക്തിഗീതമാണ് ഹനുമാൻ ചാലിസ. സംരക്ഷണം, ധൈര്യം, അനുഗ്രഹം എന്നിവ ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് അത് പാരായണം ചെയ്യാം.

Quiz

വേദാംഗങ്ങളുടെ പ്രയോജനമെന്താണ് ?

ഓം നമഃ ശരഭസാളുവ പക്ഷിരാജായ സർവഭൂതമയായ സർവമൂർതയേ രക്ഷ രക്ഷ ശീഘ്രം താരയ താരയ ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ലം ക്ഷം ലം ടം ലം യം പ്രതരണായ സ്വാഹാ ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാശരഭസാളുവപക്ഷിരാജായ വര വരദ അഷ്ടമൂർതയേ അഖിലമയായ പാലയ പാലയ ഭക്തവത്സലായ പ്രണതാർതിവി....

ഓം നമഃ ശരഭസാളുവ പക്ഷിരാജായ സർവഭൂതമയായ സർവമൂർതയേ രക്ഷ രക്ഷ ശീഘ്രം താരയ താരയ ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ലം ക്ഷം ലം ടം ലം യം പ്രതരണായ സ്വാഹാ ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാശരഭസാളുവപക്ഷിരാജായ വര വരദ അഷ്ടമൂർതയേ അഖിലമയായ പാലയ പാലയ ഭക്തവത്സലായ പ്രണതാർതിവിനാശനായ ഉത്താരയോത്താരയ ശീഘ്രമുത്താരയ ശ്രാം ഹ്രാം ഓം ഹാം ദേവദേവായ ഉത്താരണായ സ്വാഹാ

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |