പ്രണയത്തില്‍ സഹായത്തിനായി കാമദേവ മന്ത്രം

മന്മഥേശായ വിദ്മഹേ മകരധ്വജായ ധീമഹി തന്നോഽനംഗഃ പ്രചോദയാത്....

മന്മഥേശായ വിദ്മഹേ മകരധ്വജായ ധീമഹി തന്നോഽനംഗഃ പ്രചോദയാത്

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |