പുനസ്ത്വാദിത്യ മന്ത്രം - സംഹിതയും ഘനപാഠവും

ഓം ശ്രീഗുരുഭ്യോ നമഃ ഹരിഃ ഓം . പുനസ്ത്വാദിത്യാ രുദ്രാ വസവഃ സമിന്ധതാം പുനർബ്രഹ്മാണോ വസുനീഥ യജ്ഞൈഃ. ഘൃതേന ത്വം തനുവോ വർധയസ്വ സത്യാഃ സന്തു യജമാനസ്യ കാമാഃ. പുനസ്ത്വാ ത്വാ പുനഃ പുനസ്ത്വാദിത്യാ ആദിത്യാസ്ത്വാ പുനഃ പുനസ്ത്....

ഓം ശ്രീഗുരുഭ്യോ നമഃ ഹരിഃ ഓം .
പുനസ്ത്വാദിത്യാ രുദ്രാ വസവഃ സമിന്ധതാം പുനർബ്രഹ്മാണോ വസുനീഥ യജ്ഞൈഃ.
ഘൃതേന ത്വം തനുവോ വർധയസ്വ സത്യാഃ സന്തു യജമാനസ്യ കാമാഃ.
പുനസ്ത്വാ ത്വാ പുനഃ പുനസ്ത്വാദിത്യാ ആദിത്യാസ്ത്വാ പുനഃ പുനസ്ത്വാദിത്യാഃ. ത്വാദിത്യാ ആദിത്യാസ്ത്വാ ത്വാദിത്യാ രുദ്രാ രുദ്രാ ആദിത്യാസ്ത്വാ ത്വാദിത്യാ രുദ്രാഃ. ആദിത്യാ രുദ്രാ രുദ്രാ ആദിത്യാ ആദിത്യാ രുദ്രാ വസവോ വസവോ രുദ്രാ ആദിത്യാ ആദിത്യാ രുദ്രാ വസവഃ. രുദ്രാ വസവോ വസവോ രുദ്രാ രുദ്രാ വസവഃ സം സം വസവോ രുദ്രാ രുദ്രാ വസവഃ സം. വസവഃ സം സം വസവോ വസവഃ സമിന്ധതാമിന്ധതാം സം വസവോ വസവോ സമിന്ധതാം. സമിന്ധതാമിന്ധതാം സം സമിന്ധതാം പുനഃ പുനരിന്ധതാം സം സമിന്ധതാം പുനഃ. ഇന്ധതാം പുനഃ പുനരിന്ധതാമിന്ധതാം പുനർബ്രഹ്മാണോ ബ്രഹ്മാണഃ പുനരിന്ധതാമിന്ധതാം പുനർബ്രഹ്മാണഃ. പുനർബ്രഹ്മാണോ ബ്രഹ്മാണഃ പുനഃ പുനർബ്രഹ്മാണോ വസുനീഥ വസുനീഥ ബ്രഹ്മാണഃ പുനഃ പുനർബ്രഹ്മാണോ വസുനീഥ. ബ്രഹ്മാണോ വസുനീഥ വസുനീഥ ബ്രഹ്മാണോ ബ്രഹ്മാണോ വസുനീഥ യജ്ഞൈര്യജ്ഞൈർവസുനീഥ ബ്രഹ്മാണോ ബ്രഹ്മാണോ വസുനീഥ യജ്ഞൈഃ. വസുനീഥ യജ്ഞൈര്യജ്ഞൈർവസുനീഥ വസുനീഥ യജ്ഞൈഃ. വസുനീഥേതി വസു നീഥ. യജ്ഞൈരിതി യജ്ഞൈഃ.
ഘൃതേന ത്വം ത്വം ഘൃതേന ഘൃതേന ത്വം തനുവസ്തനുവസ്ത്വം ഘൃതേന ഘൃചേന ത്വം തനുവഃ. ത്വം തനുവസ്തനുവസ്ത്വം ത്വം തനുവോ വർധയസ്വ വർധയസ്വ തനുവസ്ത്വം ത്വം തനുവോ വർധയസ്വ. തനുവോ വർധയസ്വ വർധയസ്വ തനുവസ്തനുവോ വർധയസ്വ സത്യാഃ സത്യാ വർധയസ്വ തനുവസ്തനുവോ വർധയസ്വ സത്യാഃ. വർധയസ്വ സത്യാഃ സത്യാ വർധയസ്വ സത്യാഃ സന്തു സന്തു സത്യാ വർധയസ്വ വർധയസ്വ സത്യാഃ സന്തു. സത്യാഃ സന്തു സന്തു സത്യാഃ സത്യാഃ സന്തു യജമാനസ്യ യജമാനസ്യ സന്തു സത്യാഃ സത്യാഃ സന്തു യജമാനസ്യ. സന്തു യജമാനസ്യ യജമാനസ്യ സന്തു സന്തു യജമാനസ്യ കാമാഃ കാമാ യജമാനസ്യ സന്തു സന്തു യജമാനസ്യ കാമാഃ. യജമാനസ്യ കാമാഃ കാമാ യജമാനസ്യ യജമാനസ്യ കാമാഃ. കാമാ ഇതി കാമാഃ.
ഹരിഃ ഓം.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |