പഠനത്തിലെ വിജയത്തിന് ഹയഗ്രീവ മന്ത

Quiz

എത്ര വേദാംഗങ്ങളാണുള്ളത് ?

ഉദ്ഗിരത്പ്രണവോദ്ഗീഥ സർവവാഗീശ്വരേശ്വര . സർവവേദമയാഽചിന്ത്യ സർവം ബോധയ ബോധയ ......

ഉദ്ഗിരത്പ്രണവോദ്ഗീഥ സർവവാഗീശ്വരേശ്വര .
സർവവേദമയാഽചിന്ത്യ സർവം ബോധയ ബോധയ ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |