പഠനത്തിലെ വിജയത്തിന് ഹയഗ്രീവ മന്ത

24.6K

Comments

xjm24
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിവരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായതും അതുല്യവുമാണ് 🙏 -അജയ് നായർ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

ഈ മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നുപോകുന്നു. 🕉️ -വിജയൻ കെ

ഈ മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസിന്‌ ഒരു സുഖം 😇 -ശോഭ മേനോൻ

Read more comments

ശിവപുരാണം അനുസരിച്ച് ഭസ്മം ധരിക്കുന്നത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് ?

ഭസ്മം ധരിക്കുന്നത് നമ്മെ ശിവനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്നു, ആത്മീയ ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഭദ്രകാളി മൂലമന്ത്രം

ഓം ഹ്രീം ഭം ഭദ്രകാള്യൈ നമഃ

Quiz

എത്ര വേദാംഗങ്ങളാണുള്ളത് ?

ഉദ്ഗിരത്പ്രണവോദ്ഗീഥ സർവവാഗീശ്വരേശ്വര . സർവവേദമയാഽചിന്ത്യ സർവം ബോധയ ബോധയ ......

ഉദ്ഗിരത്പ്രണവോദ്ഗീഥ സർവവാഗീശ്വരേശ്വര .
സർവവേദമയാഽചിന്ത്യ സർവം ബോധയ ബോധയ ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |