പഞ്ചമുഖ ഹനുമാൻ കവചം

ഓം ശ്രീ പഞ്ചവദനായാഞ്ജനേയായ നമഃ .

ഓം അസ്യ ശ്രീ പഞ്ചമുഖഹനുമന്മന്ത്രസ്യ ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ .
ഗായത്രീഛന്ദഃ .
പഞ്ചമുഖവിരാട് ഹനുമാന്ദേവതാ .
ഹ്രീം ബീജം .
ശ്രീം ശക്തിഃ .
ക്രൗം കീലകം .
ക്രൂം കവചം .
ക്രൈം അസ്ത്രായ ഫട് .
ഇതി ദിഗ്ബന്ധഃ .

ശ്രീ ഗരുഡ ഉവാച .
അഥ ധ്യാനം പ്രവക്ഷ്യാമി ശൃണുസർവാംഗസുന്ദരി .
യത്കൃതം ദേവദേവേന ധ്യാനം ഹനുമതഃ പ്രിയം .. 1..

പഞ്ചവക്ത്രം മഹാഭീമം ത്രിപഞ്ചനയനൈര്യുതം .
ബാഹുഭിർദശഭിര്യുക്തം സർവകാമാർഥസിദ്ധിദം .. 2..

പൂർവം തു വാനരം വക്ത്രം കോടിസൂര്യസമപ്രഭം .
ദംഷ്ട്രാകരാളവദനം ഭൃകുടീകുടിലേക്ഷണം .. 3..

അസ്യൈവ ദക്ഷിണം വക്ത്രം നാരസിംഹം മഹാദ്ഭുതം .
അത്യുഗ്രതേജോവപുഷം ഭീഷണം ഭയനാശനം .. 4..

പശ്ചിമം ഗാരുഡം വക്ത്രം വക്രതുണ്ഡം മഹാബലം ..

സർവനാഗപ്രശമനം വിഷഭൂതാദികൃന്തനം .. 5..

ഉത്തരം സൗകരം വക്ത്രം കൃഷ്ണം ദീപ്തം നഭോപമം .
പാതാളസിംഹവേതാള ജ്വരരോഗാദി കൃന്തനം .. 6..

ഊർധ്വം ഹയാനനം ഘോരം ദാനവാന്തകരം പരം .
യേന വക്ത്രേണ വിപ്രേന്ദ്ര താരകാഖ്യം മഹാസുരം .. 7..

ജഘാന ശരണം തത്സ്യാത്സർവശത്രുഹരം പരം .
ധ്യാത്വാ പഞ്ചമുഖം രുദ്രം ഹനുമന്തം ദയാനിധിം .. 8..

ഖഡ്ഗം ത്രിശൂലം ഖട്വാംഗം പാശമങ്കുശപർവതം .
മുഷ്ടിം കൗമോദകീം വൃക്ഷം ധാരയന്തം കമണ്ഡലും .. 9..

ഭിന്ദിപാലം ജ്ഞാനമുദ്രാം ദശഭിർമുനിപുംഗവം .
ഏതാന്യായുധജാലാനി ധാരയന്തം ഭജാമ്യഹം .. 10..

പ്രേതാസനോപവിഷ്ടം തം സർവാഭരണഭൂഷിതം .
ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം .. 11..

സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം ഹനുമദ്വിശ്വതോമുഖം .
പഞ്ചാസ്യമച്യുതമനേക വിചിത്രവർണവക്ത്രം
ശശാങ്കശിഖരം കപിരാജവര്യമ .
പീതാംബരാദി മുകുടൈരുപശോഭിതാംഗം
പിംഗാക്ഷമാദ്യമനിശം മനസാ സ്മരാമി .. 12..

മർകടേശം മഹോത്സാഹം സർവശത്രുഹരം പരം .
ശത്രു സംഹര മാം രക്ഷ ശ്രീമന്നാപദമുദ്ധര .. 13..

ഓം ഹരിമർകട മർകട മന്ത്രമിദം
പരിലിഖ്യതി ലിഖ്യതി വാമതലേ .
യദി നശ്യതി നശ്യതി ശത്രുകുലം
യദി മുഞ്ചതി മുഞ്ചതി വാമലതാ .. 14..

ഓം ഹരിമർകടായ സ്വാഹാ .
ഓം നമോ ഭഗവതേ പഞ്ചവദനായ പൂർവകപിമുഖായ
സകലശത്രുസംഹാരകായ സ്വാഹാ .
ഓം നമോ ഭഗവതേ പഞ്ചവദനായ ദക്ഷിണമുഖായ കരാളവദനായ
നരസിംഹായ സകലഭൂതപ്രമഥനായ സ്വാഹാ .
ഓം നമോ ഭഗവതേ പഞ്ചവദനായ പശ്ചിമമുഖായ ഗരുഡാനനായ
സകലവിഷഹരായ സ്വാഹാ .
ഓം നമോ ഭഗവതേ പഞ്ചവദനായോത്തര മുഖായാദിവരാഹായ
സകലസമ്പത്കരായ സ്വാഹാ .
ഓം നമോ ഭഗവതേ പഞ്ചവദനായോർധ്വമുഖായ ഹയഗ്രീവായ
സകലജനവശങ്കരായ സ്വാഹാ .
ഓം അസ്യ ശ്രീ പഞ്ചമുഖഹനുമന്മന്ത്രസ്യ ശ്രീരാമചന്ദ്ര
ഋഷിഃ . അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ . പഞ്ചമുഖവീരഹനുമാൻ ദേവതാ .
ഹനുമാനിതി ബീജം . വായുപുത്ര ഇതി ശക്തിഃ . അഞ്ജനാസുത ഇതി കീലകം .
ശ്രീരാമദൂതഹനുമത്പ്രസാദ സിദ്ധ്യർഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ .
ഇതി ഋഷ്യാദികം വിന്യസേത് ..

ഓം അഞ്ജനാസുതായ അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ .
ഓം രുദ്രമൂർതയേ തർജനീഭ്യാം നമഃ .
ഓം വായുപുത്രായ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ .
ഓം അഗ്നിഗർഭായ അനാമികാഭ്യാം നമഃ .
ഓം രാമദൂതായ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ .
ഓം പഞ്ചമുഖഹനുമതേ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ .
ഇതി കരന്യാസഃ ..

ഓം അഞ്ജനാസുതായ ഹൃദയായ നമഃ .
ഓം രുദ്രമൂർതയേ ശിരസേ സ്വാഹാ .
ഓം വായുപുത്രായ ശിഖായൈ വഷട് .
ഓം അഗ്നിഗർഭായ കവചായ ഹും .
ഓം രാമദൂതായ നേത്രത്രയായ വൗഷട് .
ഓം പഞ്ചമുഖഹനുമതേ അസ്ത്രായ ഫട് .
പഞ്ചമുഖഹനുമതേ സ്വാഹാ .
ഇതി ദിഗ്ബന്ധഃ ..

അഥ ധ്യാനം .
വന്ദേ വാനരനാരസിംഹ ഖഗരാട്ക്രോഡാശ്വ വക്ത്രാന്വിതം
ദിവ്യാലങ്കരണം ത്രിപഞ്ചനയനം ദേദീപ്യമാനം രുചാ .
ഹസ്താബ്ജൈരസി ഖേടപുസ്തകസുധാ കുംഭാങ്കുശാദ്രിം ഹലം
ഖട്വാംഗം ഫണിഭൂരുഹം ദശഭുജം സർവാരിവീരാപഹം .
അഥ മന്ത്രഃ .
ഓം ശ്രീരാമദൂതായാഞ്ജനേയായ വായുപുത്രായ മഹാബലപരാക്രമായ
സീതാദുഃഖനിവാരണായ ലങ്കാദഹനകാരണായ മഹാബലപ്രചണ്ഡായ
ഫാൽഗുനസഖായ കോലാഹല സകലബ്രഹ്മാണ്ഡ വിശ്വരൂപായ
സപ്തസമുദ്രനിർലംഘനായ പിംഗലനയനായാമിതവിക്രമായ
സൂര്യബിംബഫലസേവനായ ദുഷ്ടനിവാരണായ ദൃഷ്ടിനിരാലങ്കൃതായ
സഞ്ജീവിനീ സഞ്ജീവിതാംഗദ ലക്ഷ്മണമഹാകപി സൈന്യപ്രാണദായ
ദശകണ്ഠവിധ്വംസനായ രാമേഷ്ടായ മഹാഫാൽഗുനസഖായ സീതാസഹിത-
രാമവരപ്രദായ ഷട്പ്രയോഗാഗമപഞ്ചമുഖ വീരഹനുമന്മന്ത്രജപേ വിനിയോഗഃ .
ഓം ഹരിമർകടമർകടായ ബംബംബംബംബം വൗഷട് സ്വാഹാ .
ഓം ഹരിമർകടമർകടായ ഫംഫംഫംഫംഫം ഫട് സ്വാഹാ .
ഓം ഹരിമർകടമർകടായ ഖേംഖേംഖേംഖേംഖേം മാരണായ സ്വാഹാ .
ഓം ഹരിമർകടമർകടായ ലുംലുംലുംലുംലും ആകർഷിത സകലസമ്പത്കരായ സ്വാഹാ .
ഓം ഹരിമർകടമർകടായ ധന്ധന്ധന്ധന്ധം ശത്രുസ്തംഭനായ സ്വാഹാ .
ഓം ടണ്ടണ്ടണ്ടണ്ടം കൂർമമൂർതയേ പഞ്ചമുഖവീരഹനുമതേ
പരയന്ത്രപരതന്ത്രോച്ചാടനായ സ്വാഹാ .
ഓം കംഖംഗംഘംങം ചഞ്ഛഞ്ജംഝംഞം ടണ്ഠണ്ഡണ്ഢംണം
തന്ഥന്ദന്ധംനം പംഫംബംഭംമം യംരംലംവം ശംഷംസംഹം
ളങ്ക്ഷം സ്വാഹാ .
ഇതി ദിഗ്ബന്ധഃ .
ഓം പൂർവകപിമുഖായ പഞ്ചമുഖഹനുമതേ ടണ്ടണ്ടണ്ടണ്ടം
സകലശത്രുസംഹരണായ സ്വാഹാ .
ഓം ദക്ഷിണമുഖായ പഞ്ചമുഖഹനുമതേ കരാളവദനായ നരസിംഹായ
ഓം ഹ്രാം ഹ്രീം ഹ്രൂം ഹ്രൈം ഹ്രൗം ഹ്രഃ സകലഭൂതപ്രേതദമനായ സ്വാഹാ .
ഓം പശ്ചിമമുഖായ ഗരുഡാനനായ പഞ്ചമുഖഹനുമതേ മംമംമംമംമം
സകലവിഷഹരായ സ്വാഹാ .
ഓം ഉത്തരമുഖായാദിവരാഹായ ലംലംലംലംലം നൃസിംഹായ നീലകണ്ഠമൂർതയേ
പഞ്ചമുഖഹനുമതേ സ്വാഹാ .
ഓം ഉർധ്വമുഖായ ഹയഗ്രീവായ രുംരുംരുംരുംരും രുദ്രമൂർതയേ
സകലപ്രയോജനനിർവാഹകായ സ്വാഹാ .
ഓം അഞ്ജനാസുതായ വായുപുത്രായ മഹാബലായ സീതാശോകനിവാരണായ
ശ്രീരാമചന്ദ്രകൃപാ പാദുകായ മഹാവീര്യപ്രമഥനായ ബ്രഹ്മാണ്ഡനാഥായ
കാമദായ പഞ്ചമുഖവീരഹനുമതേ സ്വാഹാ .
ഭൂതപ്രേതപിശാച ബ്രഹ്മരാക്ഷസ ശാകിനീഡാകിന്യന്തരിക്ഷ ഗ്രഹ-
പരയന്ത്ര പരതന്ത്രോച്ചാടനായ സ്വാഹാ .
സകലപ്രയോജന നിർവാഹകായ പഞ്ചമുഖവീരഹനുമതേ
ശ്രീരാമചന്ദ്ര വരപ്രസാദായ ജഞ്ജഞ്ജഞ്ജഞ്ജം സ്വാഹാ .
ഇദം കവചം പഠിത്വാ തു മഹാകവചം പഠേന്നരഃ .
ഏകവാരം ജപേത്സ്തോത്രം സർവശത്രുനിവാരണം .. 15..

ദ്വിവാരം തു പഠേന്നിത്യം പുത്രപൗത്രപ്രവർധനം .
ത്രിവാരം ച പഠേന്നിത്യം സർവസമ്പത്കരം ശുഭം .. 16..

ചതുർവാരം പഠേന്നിത്യം സർവരോഗനിവാരണം .
പഞ്ചവാരം പഠേന്നിത്യം സർവലോകവശങ്കരം .. 17..

ഷഡ്വാരം ച പഠേന്നിത്യം സർവദേവവശങ്കരം .
സപ്തവാരം പഠേന്നിത്യം സർവസൗഭാഗ്യദായകം .. 18..

അഷ്ടവാരം പഠേന്നിത്യമിഷ്ടകാമാർഥ സിദ്ധിദം .
നവവാരം പഠേന്നിത്യം രാജഭോഗമവാപ്നുയാത് .. 19..

ദശവാരം പഠേന്നിത്യം ത്രൈലോക്യജ്ഞാനദർശനം .
രുദ്രാവൃത്തിം പഠേന്നിത്യം സർവസിദ്ധിർഭവേദ്ധ്രുവം .. 20..

നിർബലോ രോഗയുക്തശ്ച മഹാവ്യാധ്യാദിപീഡിതഃ .
കവചസ്മരണേനൈവ മഹാബലമവാപ്നുയാത് .. 21..

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

15.7K
1.4K

Comments Telugu

3aGqq
Vedadhara చాలా బాగుంది❤️💯 -Akshaya Yeraguntla

అందమైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -సీతారాం

వేదధార ప్రభావం మార్పును తీసుకువచ్చింది. నా జీవితంలో పాజిటివిటీకి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -V Venkatesh

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |