സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പക്ഷി ദുർഗാദേവി മന്ത്രം

17.7K

Comments

d7szG
ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിന് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. -പൗർണ്ണമി

ഈ മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസിന്‌ ഒരു സുഖം 😇 -ശോഭ മേനോൻ

ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവ് ലഭിക്കുന്നു -വിനയ് മേനോൻ

ഈ മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ വല്യ വിഷമങ്ങൾ കുറയുന്നത് പോലെ.. മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഉണർവ് 🌻 -അനീഷ് ജി

നല്ല നല്ല മന്ത്രങ്ങൾ 🙏🙏 -നാരായണി

Read more comments

എപ്പോഴാണ് ചോറ്റാനിക്കരയിലെ കൊടിയേറ്റുത്സവം?

കുംഭമാസത്തിലെ രോഹിണി നക്ഷത്രത്തില്‍ കൊടിയേറി ഉത്രത്തില്‍ ആറാട്ട് വരെ.

18 പുരാണങ്ങള്‍

ബ്രഹ്മ പുരാണം, പദ്മ പുരാണം, വിഷ്ണു പുരാണം, വായു പുരാണം, ഭാഗവത പുരാണം, നാരദ പുരാണം, മാർകണ്ഡേയ പുരാണം, അഗ്നി പുരാണം, ഭവിഷ്യ പുരാണം, ബ്രഹ്മവൈവർത പുരാണം, ലിംഗ പുരാണം, വരാഹ പുരാണം, സ്കന്ദ പുരാണം, വാമന പുരാണം, കൂർമ പുരാണം, മത്സ്യ പുരാണം, ഗരുഡ പുരാണം, ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം.

Quiz

ഓച്ചിറ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയേതാണ് ?

ഓം ഹ്രീം ദും ദുർഗേ പക്ഷിരൂപിണി ധൂം ധൂം ധൂം ധൂം ദഹാസാഗ്നിരോം ഹ്രീം ധൂം ധൂം സ്വാഹാ .....

ഓം ഹ്രീം ദും ദുർഗേ പക്ഷിരൂപിണി ധൂം ധൂം ധൂം ധൂം ദഹാസാഗ്നിരോം ഹ്രീം ധൂം ധൂം സ്വാഹാ .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |