സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പക്ഷി ദുർഗാദേവി മന്ത്രം

Quiz

ഓച്ചിറ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയേതാണ് ?

ഓം ഹ്രീം ദും ദുർഗേ പക്ഷിരൂപിണി ധൂം ധൂം ധൂം ധൂം ദഹാസാഗ്നിരോം ഹ്രീം ധൂം ധൂം സ്വാഹാ .....

ഓം ഹ്രീം ദും ദുർഗേ പക്ഷിരൂപിണി ധൂം ധൂം ധൂം ധൂം ദഹാസാഗ്നിരോം ഹ്രീം ധൂം ധൂം സ്വാഹാ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |