നൂറ് വര്‍ഷം സന്തോഷകരവും ആരോഗ്യകരവുമായ ജീവിതത്തിനുള്ള മന്ത്രം

പശ്യേമ ശരദഃ ശതം ..1.. ജീവേമ ശരദഃ ശതം ..2.. ബുധ്യേമ ശരദഃ ശതം ..3.. രോഹേമ ശരദഃ ശതം ..4.. പൂഷേമ ശരദഃ ശതം ..5.. ഭവേമ ശരദഃ ശതം ..6.. ഭൂഷേമ ശരദഃ ശതം ..7.. ഭൂയസീഃ ശരദഃ ശതാത്..8......

പശ്യേമ ശരദഃ ശതം ..1..
ജീവേമ ശരദഃ ശതം ..2..
ബുധ്യേമ ശരദഃ ശതം ..3..
രോഹേമ ശരദഃ ശതം ..4..
പൂഷേമ ശരദഃ ശതം ..5..
ഭവേമ ശരദഃ ശതം ..6..
ഭൂഷേമ ശരദഃ ശതം ..7..
ഭൂയസീഃ ശരദഃ ശതാത്..8..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |