നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ക്ഷേത്രപാല മന്ത്രങ്ങൾ

ഓം ഹേതുകക്ഷേത്രപാലായ നമഃ ഓം ത്രിപുരാന്തകക്ഷേത്രപാലായ നമഃ ഓം വേതാലക്ഷേത്രപാലായ നമഃ ഓം അഗ്നിജിഹ്വാക്ഷേത്രപാലായ നമഃ ഓം കാലാന്തകക്ഷേത്രപാലായ നമഃ ഓം കപാലിക്ഷേത്രപാലായ നമഃ ഓം ഏകപാദക്ഷേത്രപാലായ നമഃ ഓം ഭീമരൂപക്ഷേത്രപാലായ ....

ഓം ഹേതുകക്ഷേത്രപാലായ നമഃ ഓം ത്രിപുരാന്തകക്ഷേത്രപാലായ നമഃ ഓം വേതാലക്ഷേത്രപാലായ നമഃ ഓം അഗ്നിജിഹ്വാക്ഷേത്രപാലായ നമഃ ഓം കാലാന്തകക്ഷേത്രപാലായ നമഃ ഓം കപാലിക്ഷേത്രപാലായ നമഃ ഓം ഏകപാദക്ഷേത്രപാലായ നമഃ ഓം ഭീമരൂപക്ഷേത്രപാലായ നമഃ ഓം മാലേയക്ഷേത്രപാലായ നമഃ ഓം ഹാടകേശ്വരക്ഷേത്രപാലായ നമഃ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |