നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രം

അവ്യാദജോഽംഘ്രിമണിമാംസ്തവ ജാന്വഥോരൂ യജ്ഞോഽച്യുതഃ കടിതടം ജഠരം ഹയാസ്യഃ . ഹൃത്കേശവസ്ത്വദുര ഈശ ഇനസ്തു കണ്ഠം വിഷ്ണുർഭുജം മുഖമുരുക്രമ ഈശ്വരഃ കം . ചക്ര്യഗ്രതഃ സഹഗദോ ഹരിരസ്തു പശ്ചാത് ത്വത്പാർശ്വയോർധനുരസീ മധുഹാജനശ....

അവ്യാദജോഽംഘ്രിമണിമാംസ്തവ ജാന്വഥോരൂ
യജ്ഞോഽച്യുതഃ കടിതടം ജഠരം ഹയാസ്യഃ .
ഹൃത്കേശവസ്ത്വദുര ഈശ ഇനസ്തു കണ്ഠം
വിഷ്ണുർഭുജം മുഖമുരുക്രമ ഈശ്വരഃ കം .
ചക്ര്യഗ്രതഃ സഹഗദോ ഹരിരസ്തു പശ്ചാത്
ത്വത്പാർശ്വയോർധനുരസീ മധുഹാജനശ്ച .
കോണേഷു ശംഖ ഉരുഗായ ഉപര്യുപേന്ദ്ര-
സ്താർക്ഷ്യഃ ക്ഷിതൗ ഹലധരഃ പുരുഷഃ സമന്താത് .
ഇന്ദ്രിയാണി ഹൃഷീകേശഃ പ്രാണാന്നാരായണോഽവതു .
ശ്വേതദ്വീപപതിശ്ചിത്തം മനോ യോഗേശ്വരോഽവതു .
പൃശ്നിഗർഭസ്തു തേ ബുദ്ധിമാത്മാനം ഭഗവാൻപരഃ .
ക്രീഡന്തം പാതു ഗോവിന്ദഃ ശയാനം പാതു മാധവഃ .
വ്രജന്തമവ്യാദ്വൈകുണ്ഠ ആസീനം ത്വാം ശ്രിയഃ പതിഃ .
ഭുഞ്ജാനം യജ്ഞഭുക്പാതു സർവഗ്രഹഭയങ്കരഃ .
ഡാകിന്യോ യാതുധാന്യശ്ച കുഷ്മാണ്ഡാ യേഽർഭകഗ്രഹാഃ .
ഭൂതപ്രേതപിശാചാശ്ച യക്ഷരക്ഷോവിനായകാഃ .
കോടരാ രേവതീ ജ്യേഷ്ഠാ പൂതനാ മാതൃകാദയഃ .
ഉന്മാദാ യേ ഹ്യപസ്മാരാ ദേഹപ്രാണേന്ദ്രിയദ്രുഹഃ .
സ്വപ്നദൃഷ്ടാ മഹോത്പാതാ വൃദ്ധാ ബാലഗ്രഹാശ്ച യേ .
സർവേ നശ്യന്തു തേ വിഷ്ണോർനാമഗ്രഹണഭീരവഃ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |