നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മന്ത്രം

ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണുശ്ച രുദ്രശ്ച സ്കന്ദോ വൈശ്രവണസ്തഥാ। രക്ഷന്തു ത്വരിതാ ബാലം മുഞ്ച മുഞ്ച കുമാരകം॥....

ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണുശ്ച രുദ്രശ്ച സ്കന്ദോ വൈശ്രവണസ്തഥാ।
രക്ഷന്തു ത്വരിതാ ബാലം മുഞ്ച മുഞ്ച കുമാരകം॥

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |