നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ദീർഘായുസ്സിനുമുള്ള മന്ത്രം

ലംബോദര മഹാഭാഗ, സർവോപ്രദവനാശന . ത്വത്പ്രസാദാദവിഘ്നേശ, ചിരം ജീവതു ബാലകഃ .. ജനനീ സർവഭൂതാനാം, ബാലാനാം ച വിശേഷതഃ . നാരായണീസ്വരുപേണ, ബാലം മേ രക്ഷ സർവദാ .. ഭൂതപ്രേതപിശാചേഭ്യോ, ഡാകിനീ യോഗിനീഷു ച . മാതേവ രക്ഷ ബാലം മേ, ശ്വാപദേ ....

ലംബോദര മഹാഭാഗ, സർവോപ്രദവനാശന .
ത്വത്പ്രസാദാദവിഘ്നേശ, ചിരം ജീവതു ബാലകഃ ..
ജനനീ സർവഭൂതാനാം, ബാലാനാം ച വിശേഷതഃ .
നാരായണീസ്വരുപേണ, ബാലം മേ രക്ഷ സർവദാ ..
ഭൂതപ്രേതപിശാചേഭ്യോ, ഡാകിനീ യോഗിനീഷു ച .
മാതേവ രക്ഷ ബാലം മേ, ശ്വാപദേ പന്നഗേഷു ച ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |