നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മന്ത്രം

74.6K

Comments

cp4jh
ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നു. -ശിവദാസ്

ഈ വെബ്സൈറ്റ് സനാതന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ നിധിയാണ്.👍 -അനിൽ രാജ്

മനസ്സിൽ സന്തോഷം നിറയ്ക്കാൻ ഈ മന്ത്രം ഏറെ സഹായകമാണ്. 🙏 -സൗമ്യ

ജീവിതത്തിൽ പ്രചോദനം നൽകുന്ന മന്ത്രം. 🌈 -അനീഷ്

വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

Read more comments

ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് നൈമിഷാരണ്യം ?

ഗോമതി നദിയുടെ.

സ്ത്രീ-ഋഷികളെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്?

ഋഷികാ.

Quiz

കിഴക്കേ ദിക്കിന്‍റെ അധിപനാര് ?

മാ തേ കുമാരം രക്ഷോ വധീന്മാ ധേനുരത്യാസാരിണീ. പ്രിയാ ധനസ്യ ഭൂയാ ഏധമാനാ സ്വേ ഗൃഹേ. അയം കമാരോ ജരാം ധയതു ദീർഘമായുഃ . യസ്മൈ ത്വം സ്തന പ്രപ്യായായുർവർചോ യശോ ബലം. യദ്ഭൂമേഹൃദയം ദിവി ചന്ദ്രമസി ശ്രിതം. തദുർവി പശ്യം മാഽഹം പൗത....

മാ തേ കുമാരം രക്ഷോ വധീന്മാ ധേനുരത്യാസാരിണീ.
പ്രിയാ ധനസ്യ ഭൂയാ ഏധമാനാ സ്വേ ഗൃഹേ.
അയം കമാരോ ജരാം ധയതു ദീർഘമായുഃ .
യസ്മൈ ത്വം സ്തന പ്രപ്യായായുർവർചോ യശോ ബലം.
യദ്ഭൂമേഹൃദയം ദിവി ചന്ദ്രമസി ശ്രിതം.
തദുർവി പശ്യം മാഽഹം പൗത്രമഘം രുദം.
യത്തേ സുസീമേ ഹൃദയം വേദാഽഹം തത്പ്രജാപതൗ.
വേദാമ തസ്യ തേ വയം മാഽഹം പൗത്രമഘം രുദം.
നാമയതി ന രുദതി യത്ര വയം വദാമസി യത്ര ചാഭിമൃശാമസി.
ആപസ്സുപ്തേഷു ജാഗ്രത രക്ഷാംസി നിരിതോ നുദധ്വം.
അയം കലിം പതയന്തം ശ്വാനമിവോദ്വൃദ്ധം.
അജാം വാശിന്താമിവ മരുതഃ പര്യാധ്വം സ്വാഹാ.
ശണ്ഡേരഥശ്ശണ്ഡികേര ഉലൂഖലഃ.
ച്യവനോ നശ്യതാദിതസ്സ്വാഹാ.
അയശ്ശണ്ഡോ മർക ഉപവീരം ഉലൂഖലഃ.
ച്യവനോ നശ്യതാദിതസ്സ്വാഹാ.
കേശിനീശ്ശ്വലോമിനീഃ ഖജാപോഽജോപകാശിനീഃ.
അപേത നശ്യതാദിതസ്സ്വാഹാ.
മിശ്രവാസസഃ കൗബേരകാ രക്ഷോരാജേന പ്രേഷിതാഃ.
ഗ്രാമം സജാനയോ ഗച്ഛന്തീച്ഛന്തോഽപരിദാകൃതാന്ഥ്സ്വാഹാ.
ഏതാൻ ഘ്നതൈതാൻഗൃഹ്ണീതേത്യയം ബ്രഹ്മണസ്പുത്രഃ.
താനഗ്നിഃ പര്യസരത്താനിന്ദ്രസ്താൻബൃഹസ്പതിഃ.
താനഹം വേദ ബ്രാഹ്മണഃ പ്രമൃശതഃ കൂടദന്താൻ വികേശാൻലംബനസ്തനാൻ സ്വാഹാ.
നക്തഞ്ചാരിണ ഉരസ്പേശാഞ്ഛൂലഹസ്താൻകപാലപാൻ.
പൂവ ഏഷാം പിതേത്യുച്ചൈശ്ശ്രാവ്യകർണകഃ.
മാതാ ജഘന്യാ സർപതി ഗ്രാമേ വിധുരമിച്ഛന്തീ സ്വാഹാ.
നിശീഥചാരിണീ സ്വസാ സന്ധിനാ പ്രേക്ഷതേ കുലം.
യാ സ്വപന്തം ബോധയതി യസ്യൈ വിജാതായാം മനഃ.
താസാം ത്വം കഷ്ണവർത്മനേ ക്ലോമാനം ഹൃർദയം യകൃത്.
അഗ്നേ അക്ഷീണി നിർദഹ സ്വാഹാ.

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |