ആൺകുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മന്ത്രം

ഓം ഹ്രീം ഹ്രീം. കൂഷ്മാണ്ഡി രാഗിണി രക്ഷ. ഭഗവതി ചാമുണ്ഡേ മുഞ്ച. ദഹ സര. ബാലകാദ് ഗച്ഛ ഠഠ. കാമുണ്ഡേ നമോ ഹിജ്യേ ഭുഃ. ഹ്രീം ഹ്രീം ദുഷ്ടഗ്രഹാൻ. ഹ്രൂം തത്ര ഗച്ഛന്തു ഗുഹ്യകാഃ. യത്ര സ്വം സ്ഥാനം കുരു. രുദ്രോ ജ്ഞാപയതി ഠഠ. ശക്ഷമപാഡേഹനി. ഉജ്രിഹ....

ഓം ഹ്രീം ഹ്രീം. കൂഷ്മാണ്ഡി രാഗിണി രക്ഷ. ഭഗവതി ചാമുണ്ഡേ മുഞ്ച. ദഹ സര. ബാലകാദ് ഗച്ഛ ഠഠ. കാമുണ്ഡേ നമോ ഹിജ്യേ ഭുഃ. ഹ്രീം ഹ്രീം ദുഷ്ടഗ്രഹാൻ. ഹ്രൂം തത്ര ഗച്ഛന്തു ഗുഹ്യകാഃ. യത്ര സ്വം സ്ഥാനം കുരു. രുദ്രോ ജ്ഞാപയതി ഠഠ. ശക്ഷമപാഡേഹനി. ഉജ്രിഹഗതാട. ഷഡ്ഗ്രഹൈശ്ച സഹിതം രക്ഷ മുഞ്ച കുമാരകം ഹ്രീം ഠഠ.

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |