ധന്വന്തരി ഭഗവാന്‍റെ അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള മന്ത്രം

Quiz

ഗുരുവായൂരില്‍ ഭഗവാന്‍റെ എത്ര ഭാവങ്ങളാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് ?

ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധന്വന്തരയേ അമൃതകലശഹസ്തായ സർവാമയവിനാശനായ ത്രൈലോക്യനാഥായ ശ്രീമഹാവിഷ്ണവേ സ്വാഹാ.....

ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധന്വന്തരയേ അമൃതകലശഹസ്തായ സർവാമയവിനാശനായ ത്രൈലോക്യനാഥായ ശ്രീമഹാവിഷ്ണവേ സ്വാഹാ.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |